Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Československo 1918-1992

Události, které předcházely vyhlášení samostatného Československého státu 28.10.1918.

      14.10.1918 Edvard Beneš, tajemník Národní rady československé oznámil státům Dohody ustanovení Prozatímní vlády československé. 15.10. ji uznala Francie a 23.10. Spojené království. František Hanzlíček, redaktor v Písku vyhlásil samostatné Československo.
      16.10.1918 Karel I. císař rakouský a král český vydal manifest Mým věrným národům, kterým vyhlásil autonomii Českého království. Manifest byl vydán pozdě.
        18.10.1918 předal Tomáš Garrique Masaryk americké vládě Washingtonskou deklaraci, která vyhlašovala budoucí Československo jako republiku.
      27.10.1918 Gyula hrabě Andrássy, ministr zahraničí, poslal americkému prezidentovi Woodrovu Wilsonovi nótu se souhlasem s mírovými podmínkami a s právem na sebeurčení národů Rakouska-Uherska.


      Andrássyho nóta

  vyšla v Praze 28.10., lidé se začali shromažďovat na Václavském náměstí, četli si ji a vyložili si ji jako kapitulaci císařství. Vypukly demonstrace a dav začal likvidovat symboly monarchie. V 9 hodin zástupci Národního výboru Antonín Švehla a František Soukup převzali Vojenský obilní ústav.

Vyhlášení Československého státu 28.10.1918.

      Na Václavském náměstí v Praze u pomníku svatého Václava vyhlásil v 11 hodin dopoledne katolický kněz Isidor Bohdan (Theodor) Zahradník, nový stát Čechů a Slováků.
Alois Jirásek, spisovatel, přečetl Provolání Národního výboru: "Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.
      Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.
      Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a na Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej štít čistý jako jej zachovalo Tvé národní vojsko: Československá legie. Bud' si stále vědom, že jsi občanem československého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.
      Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa.
      Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato.
Svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního výboru.
      V Praze, dne 28. října 1918.
      Za Národní výbor československý:
      Dr. Fr. Soukup v.r., Dr. Vavro Šrobár v.r., Antonín Švehla v.r., Jiří Stříbrný v.r., JUDr. Al. Rašín v.r."

      "Muži 28.října": Antonín Švehla (1873-1933, předseda vlády), Alois Rašín (1867-1923, ministr financí), Jiří Stříbrný (1880-1955, ministr železnic a obrany), František Soukup (1871-1940, ministr spravedlnosti) a Vavro Šrobár (1867-1950, Slovák, ministr zdravotnictví) - Národní výbor, vydali večer 28.10.1918 první zákon o zřízení samostatného státu československého.

Bohdan Isidor Zahradník OPraem. *25.6.1864 Hostačov (okres Havlíčkův Brod), +21.2.1926 Vídeň. Pokřtěn jménem Theodor (používal české jméno Bohdan). Otec Karel byl skutečným zahradníkem na zámku v Hostačově, od roku 1867 se staral o zahrady města Havlíčkova Brodu. Matka Marie roz. Krupská. Zbožnost rodičů dokládají i jména jejich synů Bohumil (Bohu milý) a Bohdan (Bohem daný), i to, že se oba rozhodli pro duchovní cestu.
      Bohdan vstoupil v roce 1883 do řádu premonstrátů na Strahově a přijal jméno Isidor. V roce 1888 byl v basilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově vysvěcen na kněze. V letech 1890-1899 působil v duchovní službě v Jihlavě, která byla většinou německá. Organizoval české spolky a napsal několik knih. Zabýval se sociálními otázkami a vyzýval továrníky, aby se starali o chudé dělníky.
      Byl vynikajícím kazatelem. Ve svých kázáních uváděl příběhy z českých dějin a proto si místní Němci na něho stěžovali u jeho nadřízených. Domníval se, že bude odvolán z Jihlavy a chtěl opustit řád. Strahovský opat mu však nabídl místo klášterního knihovníka. Uspořádal klášterní prvotisky a další knihovní fondy.
      V roce 1897 získal doktorát filosofie (PhDr.). V roce 1902 byl navržen za člena České akademie věd a umění (ČAVU). V roce 1906 se ucházel o místo opata, které nezískal. Odešel ze Strahova a stal se inspektorem na řádovém velkostatku. Tam ho jeho rodný bratr Bohumil získal pro agrární stranu, za kterou Isidor kandidoval do říšské rady roku 1907 byl zvolen za říšského poslance.
      Jako český kněz nesouhlasil s austrokatolicismem (sepětí trůnu a oltáře=politika státu ve spolupráci s církví). Vystupoval proti germanizaci a národnostní nespravedlnosti. Snažil se o demokratizaci katolické církve v Čechách a na Moravě a kritizoval biskupy, kteří nebyli Češi, zvláště brněnského biskupa (1904-1916) a pražského arcibiskupa (1916-1918) Pavla hraběte Huyna (1868-1946). Z těchto kritik vzešla 7.11.1918 obnovená Jednota reformního katolického duchovenstva.
      28. října 1918 šel na procházku ulicí na Příkopech. Místní obyvatelé, kteří šířili zprávu o kapitulaci monarchie, v něm poznali poslance, kterému věřili, vzali ho na ramena a donesli na Václavské náměstí. Cestou mu vylíčili, že jsme svobodní. Zahradník u sochy svatého Václava pronesl improvizovaný projev a vyhlásil nový stát: Československou republiku: "Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové. Jsme svobodni. Zde u stupňů pomníku českého knížete svatého Václava přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti i svými životy." Dav lidu po jeho slovech přísahal. Pak Zahradník odešel na Nádraží Františka Josefa I. (Hlavní nádraží), kde převzal vedení drah a telegrafoval do ostatních železničních stanic: "Československý stát proklamován dnes o 11. hodině u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Odstraňte ihned všechny znaky a značky bývalého státu Rakousko-Uherského." Provolání Národního výboru přečetl spisovatel Alois Jirásek. Na Václavské náměstí za hodinu dorazili "Muži 28. října": Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup a Vavro Šrobár (Slovák).     
      V první československé vládě se stal Isidor Zahradník ministrem železnic (do 8.7.1919). V červnu 1919 byl kandidátem na stolec sv. Vojtěcha (arcibiskupa pražského), ale po nezdaru jednání katolické delegace 4.7.1919 u papeže Benedikta XV. vystoupil z katolické církve a oženil se s Helenou Kraemerovou. Přestoupil k církvi pravoslavné, kde se stal předsedou synodální rady. Později přešel k nově vzniklé církvi Československé (od roku 1971 Církev Československá husitská). 1920-1921 pracoval na ministerstvu zahraničí a stal se za Československo členem reparační komise v Rakousku. Chtěl se stát velvyslancem. Ministr zahraničí Eduard Beneš ho však ve vládě nechtěl a dal mu 8.11.1921 tak zvanou příkaznost (dovolená s čekatelstvím). Zahradník získal 31.12.1924 místo generálního ředitele Hypoteční banky, kam měl nastoupit 10.1.1925. Z ministerstva zahraničí byl 31.10.1925 propuštěn ze služby a poslán na trvalý odpočinek.  Od roku 1925 žil s rodinou v rodinném domě na Křivoklátě. Zemřel v sanatoriu ve Vídni po dlouhé nemoci (od roku 1918 měl rakovinu jazyka). S manželkou a dcerou Helenou (*1923) žil na Křivoklátě, kde byl pohřben.  
      Bl. Jakub Kern (pokřtěn František Alexander, *11.4.1897 Vídeň, +22.10.1924 Vídeň), narozen na Květnou neděli. Rakouský kněz řádu premonstrátů Působil v klášteře Geras ve Waldviertelu (Rakousko). V říjnu 1915 musel narukovat do války a v roce 1916 odešel na jižní frontu do Ortlerských Alp (sever Itálie). 11.9.1916 byl zasažen střelou do plic a do jater. Byl operován a propuštěn z armády. V roce 1917 se přihlásil ke studiu teologie. Po vstupu do řádu premonstrátů 18.10.1920 se nabídl Bohu jako oběť za odpadnutí Isidora Zahradníka z církve. 20.10.1921 složil Jakub časné sliby na tři roky. 23.7.1922 byl vysvěcen na kněze.  
       V tom roce se u něho projevily zdravotní následky z 1.světové války. Začal kašlat krev a nemoc rychle pokračovala. Po Velikonocích 1923 byl operován, další operaci podstoupil 20.10.1924, v den, kdy měl složit věčné sliby. V roce 1956 začal proces blahořečení, který byl ve Vídni uzavřen v roce 1992 a ve Vatikánu v 7.7.1997. Jakub Kern byl blahořečen 265. papežem sv. Janem Pavlem II. ve Vídni 21.6.1998.

Bohumil Zahradník Brodský *21.8.1862 Hostačov (okres Havlíčkův Brod), +26.4.1939 Průhonice. Bratr Bohdana  Isidora. Spisovatel, kněz. Používal pseudonymy: Bohumil Brodský, Václav Galus, Jan Gregor, Ondřej Leksa, Vladimír Lucian, Hugo Léman, Vlastimil Šumavský.     
      V roce 1886 byl Bohumil vysvěcen na kněze v katedrále Ducha Svatého v Hradci Králové. Stal se kaplanem ve Zruči, v letech 1889-1919 farář v Ouběnicích. Jeho přítelem byl kněz Jindřich Šimon Baar, kněz Jakub Deml, básník Jaroslav Vrchlický, spisovatel Alois Jirásek. V roce 1908 se Bohumil tajně oženil s překladatelkou angličtiny Annou Plešingerovou (1870-1935).    
      V roce 1919 Bohumil vystoupil z katolické církve, stal se členem nově vzniklé církve československé (husitské), ale později přešel do církve pravoslavné. Pracoval na ministerstvu školství a národní osvěty a v roce 1922 se stal ministerským radou na ministerstvu školství. V roce 1924 odešel do důchodu a začal psát povídky a romány lehkého žánru, nevkusu a bulvární pokleslosti. Napsal více než 100 knih. Jeho některá díla se stala námětem pro scénáře v němém filmu.
      Zemřel ve věku 76 let a byl pohřben na Olšanech v Praze. 

   V rodině zahradníka na Hostačovském zámku se 12. srpna 1862 dva slavila úžasná věc. Narodil se malý chlapec, kterému dali jméno Bohumil. Rodného domu si však dlouho neužil. V jeho pěti letech se otec stal městským zahradníkem v Německém Brodě (dnes Havlíčkův brod), kde Bohumil vyrůstal a později i vystudoval gymnázium. Zde také poprvé publikoval ve školním časopise.

            Další Jeho kroky vedly na studium teologie v Hradci Králové, kde byl v roce 1886 vysvěcen na kněze. Nejprve se stal kaplanem ve Zruči nad Sázavou, ale příliš dlouho zde nepobyl. Od roku 1889 žil dvacet let jako farář v Ouběnicích. Pohled Zahradníka-Brodského na katolickou církev byl však značně kritický. Již od roku 1908 byl například tajně ženat s Annou Plešingerovou (rovněž spisovatelkou), což bylo proti všem pravidlům katolické církve. Poslední dva roky svého funkčního období v Ouběnicích stál v čele hnutí duchovních a dalších osobností, které žádaly reformování katolické církve, především povolení svátosti manželské pro katolické kněží a zavedení české liturgie – o obojí se zasazovali neúspěšně. To vedlo Zahradníka-Brodského k vystoupení z církve a přestěhování do Prahy. V roce 1920 zde stál u zrodu československé církve, avšak ani u ní nevydržel, neobstál se svojí snahou příklonu k pravoslaví. Nakonec z československé církve vystoupil také a přestoupil definitivně na pravoslaví.

            Během svého života v Praze pracoval jako úředník na Ministerstvu školství a národní osvěty, kde se stal dokonce ministerským radou. Byl členem agrární strany, zároveň také působil ve spolku Svatobor (spolek založený Františkem Palackým na podporu českých spisovatelů) a aktivně spolupracoval s Nakladatelským družstvem Máje. Významná byla také jeho účast v Syndikátu českých spisovatelů.

            Během celého svého života byl literárně aktivní. Už v době, kdy byl farářem v Ouběnicích, za ním dojížděli jeho přátelé, mezi nimiž nechyběly významné osobnosti jako Jaroslav Vrchlický, Alois Jirásek, Jakub Deml nebo Jindřich Šimon Baar. Od roku 1924, kdy odešel do důchodu, se věnoval výhradně literatuře. Jeho beletristická tvorba byla značně konvenční. Zabýval se především sociálními tématy své doby, náměty čerpal ze svého okolí, jako prostředí si vybíral venkov, město, prostředí dělnické, podnikatelské, kněžské a mnoho dalších. Pozoruhodný je jejich mravoučně-výchovný ráz, který ale neubírá na čtivosti textu. Přesto jsou jeho romány a povídky poměrně psychologicky mělké, postavy nejsou propracované do hloubky a schématický děj jeho díla je spíše jednostranný (dobří a zlí, přičemž dobří vždy vítězí), ačkoli je často široce rozvětvený. I přesto, že se jeho díla nezapsala mezi nejklasičtější a nejvýznamnější, ve své době se jednalo o čtenářsky velice oblíbené tituly. Je namátkou vyberme z rozsáhlé produkce tituly Bouře na horách (1885), Číslo 1452 (1889), Z vesnic a samot (1894), Nad propastí (1901), Trosky (1909), Dům ztraceného štěstí (1916, v roce 1927 zfilmováno), Jan Vladyka (1919) nebo Životem vedla je láska (1928, zfilmováno v roce 1928).

            Zemřel 26. listopadu 1939 v Průhonicích. Zanechal za sebou rozsáhlé dílo, více než sto románů a povídek. Dnes je pochován na Olšanských hřbitovech.Více zde: https://klub-literatury-praha.webnode.cz/ze-sveta-literatury/bohumil-zahradnik-brodsky/

  V rodině zahradníka na Hostačovském zámku se 12. srpna 1862 dva slavila úžasná věc. Narodil se malý chlapec, kterému dali jméno Bohumil. Rodného domu si však dlouho neužil. V jeho pěti letech se otec stal městským zahradníkem v Německém Brodě (dnes Havlíčkův brod), kde Bohumil vyrůstal a později i vystudoval gymnázium. Zde také poprvé publikoval ve školním časopise.

            Další Jeho kroky vedly na studium teologie v Hradci Králové, kde byl v roce 1886 vysvěcen na kněze. Nejprve se stal kaplanem ve Zruči nad Sázavou, ale příliš dlouho zde nepobyl. Od roku 1889 žil dvacet let jako farář v Ouběnicích. Pohled Zahradníka-Brodského na katolickou církev byl však značně kritický. Již od roku 1908 byl například tajně ženat s Annou Plešingerovou (rovněž spisovatelkou), což bylo proti všem pravidlům katolické církve. Poslední dva roky svého funkčního období v Ouběnicích stál v čele hnutí duchovních a dalších osobností, které žádaly reformování katolické církve, především povolení svátosti manželské pro katolické kněží a zavedení české liturgie – o obojí se zasazovali neúspěšně. To vedlo Zahradníka-Brodského k vystoupení z církve a přestěhování do Prahy. V roce 1920 zde stál u zrodu československé církve, avšak ani u ní nevydržel, neobstál se svojí snahou příklonu k pravoslaví. Nakonec z československé církve vystoupil také a přestoupil definitivně na pravoslaví.

            Během svého života v Praze pracoval jako úředník na Ministerstvu školství a národní osvěty, kde se stal dokonce ministerským radou. Byl členem agrární strany, zároveň také působil ve spolku Svatobor (spolek založený Františkem Palackým na podporu českých spisovatelů) a aktivně spolupracoval s Nakladatelským družstvem Máje. Významná byla také jeho účast v Syndikátu českých spisovatelů.

            Během celého svého života byl literárně aktivní. Už v době, kdy byl farářem v Ouběnicích, za ním dojížděli jeho přátelé, mezi nimiž nechyběly významné osobnosti jako Jaroslav Vrchlický, Alois Jirásek, Jakub Deml nebo Jindřich Šimon Baar. Od roku 1924, kdy odešel do důchodu, se věnoval výhradně literatuře. Jeho beletristická tvorba byla značně konvenční. Zabýval se především sociálními tématy své doby, náměty čerpal ze svého okolí, jako prostředí si vybíral venkov, město, prostředí dělnické, podnikatelské, kněžské a mnoho dalších. Pozoruhodný je jejich mravoučně-výchovný ráz, který ale neubírá na čtivosti textu. Přesto jsou jeho romány a povídky poměrně psychologicky mělké, postavy nejsou propracované do hloubky a schématický děj jeho díla je spíše jednostranný (dobří a zlí, přičemž dobří vždy vítězí), ačkoli je často široce rozvětvený. I přesto, že se jeho díla nezapsala mezi nejklasičtější a nejvýznamnější, ve své době se jednalo o čtenářsky velice oblíbené tituly. Je namátkou vyberme z rozsáhlé produkce tituly Bouře na horách (1885), Číslo 1452 (1889), Z vesnic a samot (1894), Nad propastí (1901), Trosky (1909), Dům ztraceného štěstí (1916, v roce 1927 zfilmováno), Jan Vladyka (1919) nebo Životem vedla je láska (1928, zfilmováno v roce 1928).

            Zemřel 26. listopadu 1939 v Průhonicích. Zanechal za sebou rozsáhlé dílo, více než sto románů a povídek. Dnes je pochován na Olšanských hřbitovech.Více zde: https://klub-literatury-praha.webnode.cz/ze-sveta-literatury/bohumil-zahradnik-brodsky/

Svržení Mariánského sloupu 3.11.1918.  
       Mariánský sloup postavili měšťané Starého Města pražského na poděkování Panně Marii za to, že ubránili 6.-11.10.1648 Staré Město před velkou přesilou Švédů za Třicetileté války, kteří vyplenili Pražský hrad. Slíbili Panně Marii, že z vděčnosti postaví sloup. Na postavení sloupu přispěl i císař Ferdinand III. (*13.7.1608 Štýrský Hradec, +2.4.1657 Vídeň). Základní kámen byl položen 26.4.1650 a sloup byl na Staroměstském náměstí posvěcen 13.7.1652. Na vrcholu stála socha Immaculaty (Neposkvrněná Panna Maria). Císař dal na sloup umístit nápis: "VIrgInI genItrICI sIne orIgInIs Labe ConCeptae propVgnatae et LIberatae VrbIs ergo Caesar pIVs et IVstVs hanC statVaM ponIt (Virgini genitrici sine originis labe Conceptae propugnatae et liberatae urbis ergo caesar pius et justus hnac statuam ponit=součet velkých písmen dával rok 1650), Panně Rodičce bez poskvrny prvotní počaté za obhájení a osvobození města tuto sochu staví zbožný a spravedlivý císař."
      Akce svržení sloupu byla dokonale připravena a do poslední chvíle pečlivě utajena. O svržení se rozhodlo při generální stávce 14.10.1918 a 31.10.1918 bylo připraveno na schůzi národních socialistů (sociální demokraté), kteří svolali shromáždění na Bílou horu na 3.11.1918. František Sauer (1882-1947) zorganizoval žižkovské hasiče (v té době byl Žižkov samostatné město, součástí Prahy se stal v roce 1922) pod vedením velitele Bedřicha Zedníčka. Sauer se zaštítil se podporou vedení České strany národně sociální a Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické.
     Ráno 3.11.1918 navštívil Sauer hasiče Josefa Hodana (člena ČSNS), kterému řekl, že o akci strhnout Mariánský sloup na Staroměstském náměstí ví bratr Václav Jaroslav Klofáč (*21.9.1868 Německý/Havlíčkův Brod, +10.7.1942 Dobříkov u Vysokého Mýta, zakladatel ČSNS) a bratr Karel Kramář (*27.12.1861 Vysoké nad Jizerou, +26.5.1937 Praha, předseda Čs.národní demokracie). Z Bílé hory se národní socialisté vydali na Staroměstské náměstí svrhnout Neposkvrněnou Pannu. Jako domnělý symbol habsburské monarchie byl sloup stržen na zem, roztříštil se na sedm kusů a hlava Panny Marie odletěla o kus dál. Tam ji sebral neznámý člověk a tím ji zachoval. V roce 1957 byla hlava odkoupena a uložena v Lapidáriu hlavního města Prahy.
      Při stržení zazpíval žižkovský pěvecký sbor pod vedením sbormistra Kučery píseň: "Dobrú noc má milá. Na břehu Rejna hranice vzplála. Kde domov můj. Pryč s tyrany a zrádci všemi". Anarchista Sauer byl značně opilý.
     Sauer měl za stržení sochy Panny Marie dostat svatozář s dvanácti zlatými hvězdami. Cítil se podveden, když zjistil, že je to jen pozlacená měď. Své barbarství Sauer popsal v roce 1923 ve spisu Naše luza, jezuité a diplomaté (Franta Sauer-Kysela).
     Z 12 hvězd svatozáře Panny Marie se zachovaly dvě hvězdy. Jedna je od roku 1990 ve Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, druhou vlastní rodina Antonína Šolce, který byl u svržení sloupu a jedna hvězda mu spadla k nohám. Antonín Šolc (*29.4.1879 Smidary, +23.8.1951 Praha) byl generálním tajemníkem (1906-1913) Československé strany národně socialistické (ČSNS, 1918-1926 Československá strana socialistická) a později ústředním tajemníkem strany. Jeho syn Vladimír byl v roce 1989 spoluzakladatelem Klubu dr. Milady Horákové.
      Socialistický dav, podněcován Sauerem, šel ke Karlovu mostu s úmyslem svrhnout sochy svatých, hlavně sochu sv. Jana Nepomuckého do Vltavy. V tom jim zabránili vojáci, kteří most na několik dní uzavřeli. "Bojovná" nálada davu se uklidnila.
      Trosky sloupu byly uklizeny v noci z 18. na 19.12.1918, před příjezdem prezidenta Masaryka do Prahy.

Postavení Mariánského sloupu 4.6.2020.        
     V roce 1990 byla založena Společnost pro obnovu Mariánského sloupu. 3.11.1993 (75. výročí svržení sloupu) byl položen základní kámen s nápisem ve čtyřech jazycích (česky, latinsky, německy, anglicky): "ZDE STÁL A OPĚT BUDE STÁT MARIÁNSKÝ SLOUP". Kámen a čtyři nárožní kameny byly dány na místo, kde stál původní MARIÁNSKÝ SLOUP.  Nápis byl neznámými "vandaly" (údajně na příkaz Magistrátu) částečně vyřezán: "ZDE STÁL ..... MARIÁNSKÝ SLOUP". Při 85. výročí (3.11.2003) svržení sloupu byla obnovená socha Panny Marie postavena na náhradní kovový sloup u bočního vchodu Týnského chrámu-kostela Panny Marie před Týnem.
    V roce 2009 Společnost pro obnovu Mariánského sloupu rozhodla o vytvoření kopie obrazu Panny Marie Rynecké, aby byl umístěn do kapličky uprostřed sloupu. Obraz namaloval akademický malíř Radim Klouza. Obraz posvětil Svatý Otec Benedikt XVI. 27.9.2009 při mši svaté v Brně-Tuřanech.
     23.1.2020 přijalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy návrh o obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
      V pondělí 17.2.2020 začaly stavební práce na znovupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Socha Panny Marie byla umístěna na sloup 4.6.2020. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15.8.2020 byl sloup slavnostně vysvěcen arcibiskupem pražským, primasem českým, metropolitou Mons. Dominikem kardinálem Dukou OP. za účasti několik set věřících. 

https://www.marianskysloup.cz/clanky/aktuality/
https://ceskaaslovenskahistorie.estranky.cz/clanky/praha/mariansky-sloup.html

Franta Sauer *4.12.1882 Žižkov u Prahy, +26.3.1947 Praha. Bohém, v roce 1931 herec a spisovatel. Podepisoval se Franta Sauer-Kysela (něm. Sauer = kyselý). František byl sedmý z osmi dětí. Jeho rodiče Jan a Barbora roz. Hájková byli negramotní. Otec pracoval jako posunovač na dráze, po úrazu jako prodavač párků, matka byla služka.
      František musel od dětství vydělávat peníze a tak prodával po hospodách zeleninu a párky. Ve vzdělání se dostal do druhého ročníku měšťanské školy. Vyučil se zámečníkem, ale svoje povolání nevykonával. Pracovní příležitosti měl pouze příležitostné, dělal pohřebního zřízence a vzlykače, lampáře, pojišťovacího agenta pro několik firem, prodával svaté obrázky i fotografie Lenina a šmelil s tabákem. Svoje šmeliny prováděl i na konci 1. světové války, kdy byl za to uvězněn.
      Po válce byl členem sociální demokracie, ale myšlením byl blízký anarchistům.
      3.11.1918 sehnal četu žižkovských hasičů a s jejich pomocí strhl Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. V roce 1924 se jeho čin dostal k soudu, kde se hájil, že chtěl sloup odstranit z vlasteneckých důvodů. Soud uznal čin za promlčený (po šesti  letech). Jeho přítelem byl spisovatel Jaroslav Hašek a Sauer mu v roce 1921 pomohl vydat knihu Osudy dobrého vojáka Švejka.
      V roce 1923 napsal knihu o svržení Mariánského sloupu Naše luza, jezuité a diplomaté, druhou autobiografickou knihu napsal o sobě s názvem Franta Habán (to byla jeho přezdívka) a v roce 1929 napsal knihu Pašeráci. Všechny knihy podepsal jménem Franta Sauer-Kysela.
       V roce 1944 rozšiřoval spisy T.G. Masaryka, byl za to uvězněn v Terezíně, kde onemocněl tuberkulózou a v květnu 1945 byl prouštěn. Tvář Panny Marie mu připomněla v nemocnici svým vzhledem jedna sestra boromejka a Franta Sauer před smrtí (údajně) litoval svržení Mariánského sloupu a vyzpovídal se. Podle jedné verze to bylo v kostele Panny Marie Sněžné, podle druhé byla jeho zpověď v nemocnici Pod Petřínem, kde přijal pomazání nemocných a zanedlouho zemřel ve věku 64 a půl let.

 

Dřevěná rodina: Spejbl, Hurvínek, Mánička, pes Žeryk a bábinka Kateřina. Taťulda Spejbl byl vytvořen podle nákresu Josefa Skupy v roce 1919-1920 řezbářem Karlem Noskem z Plzně. Hurvínek je dílem Gustava Noska (Karlův synovec) z roku 1926. Mánička byla navržena Josefem Skupou a vytvořena Gustavem Noskem v roce 1929, stejným autorem ve stejný rok byl vytvořen i pes Žeryk. Bábinka Kateřina je nejmladší loutka. Vytvořil ji Ivan Moravec podle návrhu Zdeňka Juřeny v roce 1971.

Ema Destinnová *26.2.1878 Praha-Nové Město, +29.1.1930 České Budějovice. Vlastním jménem Emilie Paulina Jidřiška Kittlová. Operní pěvkyně. Žila na zámku ve Stráži nad Nežárkou. Zemřela v nemocnici v českých Budějovicích. Pohřbena na Slavíně. Na pamětní desce jsou v údajích Emy Destinnové dvě chyby: EMA DESTINOVÁ, *26.2.1878, +28.1.1930. Deska na jejím hrobě v kryptě uvnitř Slavína je napsaná správně.

Alois Jirásek *23.8.1851 Hronov, +12.3.1930 Praha. Spisovatel. V roce 1890 se stal členem České akademie věd a umění. V roce 1917 podepsal Manifest českých spisovatelů za národní samostatnost. 13.4.1918 přečetl národní přísahu v Obecním domě v Praze. Po smrti byl zpopelněn a urna uložena 19.3.1930 na Novém hřbitově v Hronově. Sochař Jaroslav Horejc vytvořil v roce 1931 na jeho hrob pomník s ženou držící kalich.

František Křižík *8.7.1847 Plánice, +22.1.1941 Stádlec u Tábora. Český technik a vynálezce. V roce 1880 vynalezl obloukovou lampu, světelnou fontánu v Praze na Výstavišti a zdokonalil elektrické tramvaje.

Reinhard Eugen Tristan Heydrich *7.3.1904 Halle nad Sálou (u Lipska), +4.6.1942 Praha. Vrah českého národa. Zastupující říšský protektor. Hlavní organizátor holocaustu. 19.11.1941 si prohlédl korunovační klenoty. Není doloženo, že by si nasadil na hlavu svatováclavskou korunu a na základě kletby za rok zemřel. Je to pouze legenda, která se nezakládá na skutečnosti.
      Zemřel na následky atentátu z 27.5.1942, který provedli Josef Gabčík a Jan Kubiš, českoslovenští patrašutisté poslaní z Anglie. Na odvetu a pro výstrahu nařídil A.Hitler zastřelit mnoho českých občanů. Bylo rozhodnuto vypálit obce Lidice u Kladna a Ležáky u Chrudimi.

Jan Krček *8.6.1901, +24.3.1961. Měl dva starší bratry a všichni tři vystudovali vojenskou akademii v Rakousku-Uhersku. Vojenskou hodností plukovník. Vybral Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, aby provedli atentát na protektora R. Heydricha. Po obsazení Československa zvolil emigraci do Polska, které bylo napadeno Německem a krátce na to i Sovětským svazem. V nastalé situaci zvolil sovětské zajetí. V dubnu 1940 byl propuštěn a odplul z Oděsy do Marseille ve Francii. Po obsazení části Francie uprchl v červnu 1940 do Anglie. Stal se velitelem 3. roty 1. pěšího praporu. Mezi jeho vojáky byl Jan Kubiš a Josef Gabčík. Plukovník Jan Krček byl vyznamenán jako důstojník čestným Řádem britského impéria (The Most Excellent Order of the British Empire) O.B.E. 
      Po válce se Jan Krček vrátil do Československa. V červnu 1950 byl zatčen, zbaven hodnosti a uvězněn. V roce 1952 byl propuštěn a v roce 1953 rehabilitován. V roce 1957 byl opět zbaven hodnosti. Komunisté se snažili, aby se na Jana Krčka zapomnělo. V roce 2015 mu hodnost in memoriam vrátil ministr obrany Martin Stropnický, který mu udělil Záslužný kříž III. stupně. Život Jana Krčka sestavil historik Pavel Kreisinger. 

Parašutisté v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze (původně katolický kostel sv. Karla Boromejského). Parašutistický výsadek ke zlikvidování vraha českého národa R. Heydricha dostal označení Operace Anthropoid. Jeho členy byli dva parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš. Další parašutisté byli vysazeni v rámci operace Silver A a Silver B. Po atentátu se parašutisté rtm. Jan Kubiš (28 let, *24.6.1913), npor. Adolf Opálka (27 let, *4.1.1915), čet. Josef Bublík (22 let, *12.2.1920), rtm. Josef Gabčík (30 let, *8.4.1912), rotný Jaroslav Švarc (28 let, *11.5.1914), čet. Jan Hrubý (27 let, *4.3.1915) a rtm. Josef Valčík (27 let, *2.11.1914) ukryli v katedrálním chrámu Pravoslavné církve v Resslově ulici. Dva z těchto parašutistů Jan Kubiš a Adolf Opálka byli členové hnutí Junák (tehdy Svaz junáků-skautů a skautek RČS).
       Po zradě Karla Čurdy kostel 18.6.1942 ve 4.15 obklíčilo 740 nacistů. Výsadkáři bojovali šest hodin proti stonásobné přesile. V 6.45 pustili hasiči do krypty vodu, ale parašutistům se dařilo vyhazovat hadice s vodu až do 9.50, kdy se hasičům podařilo jim sebrat žebřík a do krypty se valila voda.
     krypta.jpgAdolf Opálka zemřel v boji na kostelním kůru. Jan Kubiš a Josef Bublík byli odvezeni do sanatoria. Bublík zemřel cestou a Kubiš krátce po převozu zemřel v sanatoriu. V kryptě kostela se bránili nacistům Josef Gabčík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý a Josef Valčík. Všichni čtyři se v kryptě zastřelili.
  294 příbuzných a spolupracovníků parašutistů bylo umučeno v koncentračním táboře Mauthausen.
  Busty a životopisy 7 parašutistů byly v kryptě umístěny v roce 2010.

Jan Kubiš *24.6.1913 Dolní Vilémovice u Třebíče, +18.6.1942 Praha. Otec František Kubiš, matka Kristýna rozená Mikysková. Jan byl členem československé armády ve Velké Británii s hodností rotmistra. Měl 5 sourozenců. Matka mu zemřela v jeho 6 letech a otec se znovu oženil. Jan byl členem katolické tělovýchovné organizace Orel. Základní školu navštěvoval 6. 9.1919-28.6.1927. Ve škole měl 2 z mravů (chování), 4 z pilnosti, ale ani v ostatních předmětech moc nevynikal. Byl členem sportovní organizace OREL a členem hnutí JUNÁK.
       16.6.1939 utekl za hranice do Polska a odtud do Alžíru, který patřil Francii. 29.12.1941 byl s Josefem Gabčíkem vysazen  na českém území. 27.5.1942 provedli oba vojáci atentát na R. Heydricha. S dalšími vojáky byl ukryt v pravoslavné katedrále sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Zradil je jeden z vojáků Karel Čurda.
       Vedle Jana Kubiše vybuchl granát a on upadl do bezvědomí. Vykrvácel v sanatoriu v Podolí. Spolu s ostatními byl vhozen do společného hrobu v Ďáblicích. Většina rodiny Jana Kubiše byla vyvražděna.

Josef Gabčík *8.4.1912 Poluvsie u Rajeckých Teplic (Slovensko), +18.6.1942 Praha. V matrice má křestní jméno zapsáno latinsky Josephus, v rodném listě česky Josef, nikoliv slovensky Jozef. Ve vojenských identifikačních dokumentech a v poslední vůli, kterou sepsal před vysazením do okupované vlasti, je podepsán Josef. Vojenský historik Eduard Stehlík vysvětluje tento rozpor, že otec František Gabčík byl zarytý čechoslovakista. Matka byla Češka Marie rozená Beránková (slovenský dějepis uvádí Mária Baránková). Měl tři sourozence, dva bratry a sestru. Po základní škole odešel do Čech a v Kovářově u Písku se vyučil kovářem. Měl rád přírodu a rybolov. 
       V roce 1932 se vrátil na Slovensko a vstoupil do československé armády. 6. 6.1939 utekl ze Slovenska do polského Krakova, kde se setkal s Janem Kubišem a spolu odjeli do Alžíru. Odtud se distal do Francie, kde vstoupil 26. 9.1939 do československé zahraniční armády ve Francii. 12.7.1940 odjel do Anglie. Byl zařazen do výcviku pro plnění úkolů zvláštního určení. Absolvoval parašutistický výcvik na letišti v Manchesteru a kurzy ve střelbě a sebeobraně. Byl jmenován velitelem výsadku Anthropoid. 29.12.1941 byl s Janem Kubišem vysazen na našem území, kde začali plánovat provedení atentátu na R. Heydricha na 27.5.1942.
      Po Gabčíkově smrti nacisté oddělili hlavu a uložili ji. Tělo pohřbili do hromadného hrobu v Ďáblicích. Po válce se jeho hlava ztratila. Rodina Josefa Gabčíka nebyla vyvražděna nacisty. Z Berlína přišel příkaz: "Slovenskými záležitostmi se nezabývat!"
       Historik Jaroslav Čvančara, badatel Ústavu pro studium totalitních režimů, to vysvětlil spojenectvím Slovenského štátu a nacistického Německa. Jaroslav Čvančara považuje Josefa Gabčíka za Slováka světového významu. Po Josefu Gabčíkovi byla v roce 1948 přejmenována obec Beš u Dunajské Stredy  a nedaleká přehrada na Gabčíkovo. 
       V rodném domku Josefa Gabčíka žije jeho praneteř Katarína Tomšíková, která iniciovala v roce 2014 se starostou Rajeckých Teplic Petrem Fajbíkem, kam Poluvsie patří, odlití busty Josefa Gabčíka. Pomník byl odhalen v sobotu 11.10.2014. Paní Tomšíková a pan Fajbík se inspirovali v roce 2009 bustami parašutistů při návštěvě krypty v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze, kde Josef Gabčík zemřel. V roce 2015 ho prezident Slovenské republiky Andrej Kiska povýšil do hodnosti brigádního gnerála in memoriam a v roce 2017 do hodnosti generálmajora in memoriam.

Karel Čurda.*10.10.1911 Stará Hlína (dnes část Třeboně), +29.4.1947 Praha. Zrádce parašutistů, kteří spáchali atentát na R. Heydrycha. Výsadkář ze skupiny Out Distance, kde byl jeho velitelem nadporučík Adolf Opálka. Historik Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu objevil v roce 2014 neznámé dokumenty, z kterých vyplývá, že po okupaci Československa a jeho rozpadu se Čurda připravoval na odchod do zahraničí. Karel Čurda měl před válkou i během ní od velitelů dobré hodnocení. "Temperamentní a upřímná povaha. Schopný a chápavý, snaživý a vytrvalý," napsal v roce 1934 podplukovník Švec. V roce 1936 se stal  Čurda zástupcem velitele čety v poddůstojnické škole. 17. 6.1939 přišel do polského Krakova a v Malých Bronowicích se setkal s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří za tři roky zabili Heydricha.
       Ve Velké Británii byl zařazen do jednotky k plnění zvláštních úkolů v týlu nepřítele. "Při památce své matky přísahal pomstu všemu, co bylo německé!" Po celou dobu výcviku v Británii se choval úplně normálně. Působil jako spolehlivý voják. Badatel Jaroslav Čvančara z Ústavu pro studium totalitních režimů řekl: "Mnohokrát jsem se přesvědčil, že za vyvrhele od narození považují Karla Čurdu zejména lidé, kteří by v podobné situaci nikdy neodešli bojovat proti nacismu do zahraničí, natož aby se dobrovolně přihlásili k vysazení do okupovaného protektorátu."  
      Čurda po atentátu odjel za rodinou do Staré Hlíny na Třeboňsku, kde na něho rodina tlačila, aby se přihlásil na gestapu. "Na Čurdovu psychiku velmi zapůsobila zpráva o vyhlazení Lidic a o denních popravách desítek českých vlastenců, mezi nimiž nacházel jména příbuzných jemu známých vysazených parašutistů. Úvaha, že by jeho rodnou obec mohl postihnout osud Lidic, nebyla v atmosféře všeobecného teroru úplně od věci - v malé obci žily, kromě jeho matky, rodiny tří jeho sourozenců, které o jeho pobytu věděly a poskytovaly mu pomoc," napsal ve své studii Jiří Plachý. 
      12.6.1942 byla  vyhlášena amnestie pro ty, kteří přispějí k dopadení "atentátníků" i pro jejich rodiny. "Vypsaná odměna 2.000.000 říšských marek (10.000.000 korun) hrála zcela zanedbatelnou roli," napsal historik Plachý. 16.6.1942 se Čurda přihlásil na pražském gestapu.  
      18.6. stovky vojáků praporu Deutschland a strážního praporu Prag obklíčily pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde byli ukryti parašutisté. Po vyplacení odměny chtěl spáchat sebevraždu.  
      Začala se šířit pověst, že Čurdu po vyplacení odměny přejelo auto, když vyšel z budovy gestapa a zemřel. Tato pověst měla přispět k tomu, že přestal existovat. Po vyplacení odměny 500.000 marek si změnil jméno na Karl Jerhot a oženil se s Němkou. S ní měl syna, s kterým matka po manželově smrti odešla do Rakouska. Nacisté využívali Karla Čurdu jako provokatéra. Začal pít a stal se pro gestapo nepoužitelným.  
      Na konci války se ukrýval v Manětíně, kde se 15.5.1945 přihlásil na četnické stanici. Byl odsouzen k trestu smrti a popraven oběšením 29.4.1947. Zemřel v 11.57 hodin.

      P. Josef Štemberka *2.2.1869 Pecka, +10.6.1942 Lidice. Arcibiskupský notář a konsistorní arcibiskupský rada, poslední lidický farář.
      Narodil se v domku č.187. Otec Jan (*19.121827 Lhota 16) pracoval jako tkadlec. Matka Marie (roz. Brádlerová z Pecky 82, *1.7.1831, +25.6.1880) byla v domácnosti. Byli oddáni 29.8.1859 farářem Václavem Jelínkem. Maminka byla příbuzná Karla Jaromíra Erbena z Miletína. Od roku 1873 byla upoutána na lůžko. Těžce nemocná, zemřela když bylo Josefovi 11 roků. Celkem bylo u Štemberků 9 dětí: Filomena (1860), Anežka (1862), Anna (*+1864), František Josef (1865-1869), Jindřich (1867-1926) byl advokátem v Rychnově nad Kněžnou, byl přítelem TGM, Josef, Leopoldina (1870-1940), Marie (1873-1949) stala se řeholnicí v řádu Školských sester ve Slatiňanech u Chrudimi a přijala jméno Ignácie, Anežka (1875). Sestry Anežka, Leopolda a Aloisie bydlely v rodném domě na Pecce.
      stemberka.jpgJosef vystudoval jezuitské gymnázium v Jičíně, teologii v Hradci Králové, kde byl v katedrále Svatého Ducha vysvěcen na kněze 25.7.1894. Jako kněz prošel několika farnostmi: Čestín (1894-1899, okr. Kutná Hora) a Stašov (1899-1907 dříve psaný Staršov, u Poličky). Zde dostal LITTERAE DIMISSORIAE (dimissoriálky), pověřovací propouštěcí listiny svého biskupa z domovské diecéze, aby se mohl stát knězem v jiné diecézi. V arcidiecézi pražské nastoupil do farnosti Svárov (1907-1908, u Unhoště, na jih od Kladna) a Koleč (1908-1909, u Buštěhradu, na severovýchod od Kladna).  1.7.1909 nastoupil do Lidic, kde byl farářem do 10.6.1942.        pecka-dum.jpg
Na místě jeho rodného domu pecka-dum-deska.jpgve městě Pecka stojí rodinný dům, který přestavěl a chtěl zde se svými sestrami bydlet. Na tomto domě byla 9.6.1991 umístěna  pamětní deska. 
    
      1. června 1942 měl nastoupit do Lidic nový farář, který P. Štemberku poprosil, aby počkal 14 dní, protože slouží za jiného kněze, který je nemocen. 
      U jižní zdi kostela sv. Bartoloměje na Pecce byl 10.6.1949 postaven symbolický hrob patera Josefa Štemberky s tímto nápisem na horní desce:     
IN MEMORIAMstemberka-pomnik-pecka.jpg

P. JOSEF ŠTEMBERKA

POSLEDNÍ FARÁŘ

V LIDICÍCH

NAROZEN V PECCE ČP. 187

2. ÚNORA 1869

nápis na menší dolní desce:

DOBRÝ PASTÝŘ

DAL ŽIVOT ZA OVEČKY SVÉ

10. ČERVNA 1942

 

 

 

tgm.jpgFarář Štemberka sloužil v Lidicích 33 let (počet pozemských let Ježíše Krista). Šel na smrt se svými farníky a to i přesto, že mu pravděpodobně nacisté dávali milost. 
      Za svoji hrdinskou smrt byl farář Josef Štemberka vyznamenán prezidentem Václavem Havlem na Pražském hradě 28.10.1992 a byl mu udělen Řád Tomáš Garriqua Masaryka I. třídy in memoriam. 28.10.2014 mu prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy I. stupně in memoriam. Medaili převzala praneteř Ludmila Lojdová-Markovová.

Ludmila Lojdová-Markovová *1943, otec Otakar Šorš (*2.4.1899 Stračov, +1956, malíř a sochař, žák Maxe Švabinského). Matka Věra Jelínková (1902-1992), dcera Jindřicha Štemberky, profesorka klavíru a učitelka hudby, neteř P. Josefa Štemberky. První manžel František Jelínek (učitel na gymnáziu v Rychnově n.K., +1943 v Osvětimi).      
       Ludmila Lojdová, akademická malířka, žákyně Cyrila Boudy a Karla Lidického. Provdaná za Petra Markova (*1945), scénaristu (Konec vodníků, Arabela). Jejich dcera Kateřina Lojdová (*1961), herečka a politička, provdaná za Michaela Fleischmanna.

Od roku 2014 se v římskokatolické církvi v ČR připravuje beatifikace (blahořečení) kněze Josefa Štemberky. Od roku 2006 je pater Josef Štemberka jako svatý mučedník uctíván v české starokatolické církvi.

Píseň k patronu Pecky sv. Bartoloměji
      (nápěv Bože cos ráčil)

Bartoloměji, Kristův apoštole, pozdraven budiž vroucně touto písní. Z nebeských výšin viz, jak nás tu dole nejedna úzkost v duši smutkem tísní. /:V přímluvu tvou je ukládáme všecky, pomni, žes štítem rodné naší Pecky.:/

Věrný jsi zůstal do poslední chvíle. Svědectví krve slavně v tobě ctíme. Ve stopách tvojich dospějeme cíle, poklad své víry nikdy nezradíme. /:Bartoloměji, ty pak v branách nebe shromažďuj celou Pecku kolem sebe.:/

Lidice obec nedaleko Kladna. Na základě milostného dopisu byly Lidice spojeny s přípravou atentátu na Heydricha a vypáleny. Dopis adresovaný Anně Maruščákové (*31.7.1923 Zálužany u Příbrami, +24.10.1942  Mauthausen) se dostal 3.6.1942 do ruky továrníkovi Jaroslavu Pálovi ve Slaném.
      Maruščáková bydlela v Holousích u Kladna a pracovala v továrně na baterie. Dopis jí byl adresován do továrny: "Drahá Aničko! Promiň, že Ti píši tak pozdě. Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného dne jsem spal někde na Čabárně. Jsem zdráv. Na shledanou tento týden a pak se už neuvidíme. Milan." Továrník Pála předal podezřelý dopis četníkům a ti dali dopis gestapu v Kladně.
      Maruščáková byla předvedena k výslechu. Vypověděla, že dotyčný Milan ji poprosil, aby vyřídila pozdravy v Lidicích u Horáků a Stříbrných od jejich synů z Anglie. Ti sloužili u 311. bombardovací perutě. 4.6.1942 byl "Milan" vypátrán. Byl jím Václav Říha (*1.2.1919 Vrapice, +24.10.1942 Mauthausen) z Vrapic u Kladna, který pracoval v Pražské železářské společnosti v Kladně. Byl ženatý a vztah s Maruščákovou chtěl ukončit, proto ji poslal milostný dopis a snažil se vyvolat dojem odbojáře. Čabárna je osada nedaleko Holous, kde bydlela Anna Maruščáková.
      Lidice byly vybrány jako pomsta za atentát na Heydricha, a vypáleny ve středu 10.6.1942. Celkem zemřelo 340 obyvatel obce.
      Zastřeleno 173 mužů od šestnácti let. Poslední byl zastřelen farář Josef Štemberka (73 let). Muži šli na popravu podle abecedy, proto pan farář zemřel jako poslední. 203 žen bylo odvezeno do koncentračních táborů, odvezeno bylo 105 dětí. Vrátilo se 143 žen a 17 dětí.
      Po válce byl odkryt půdorys kostela sv. Martina a základní školy, kde působil učitel Zdeněk Petřík. Část stěny Horákova statku, kde byli zastřeleni lidičtí muži, byla pietně upravena. V roce 1949 - 1950 byly postaveny nové Lidice.
      Pomník lidických dětí podle fotogafií zhotovila sochařka Marie Uchytilová (17.1.1924 – 16.11.1989), dokončil její manžel Jiří Václav Hampl. V letech 1995 - 2000 byl pomník postaven. 22.11.2010 ukradena socha dívenky, 17.1.2011 nainstalována nová postava.
      14.6.2014 byl v půdorysu kostela sv. Martina posvěcen arcibiskupem pražským Dominikem kardinálem Dukou nový oltář s plastikou Panny Marie Lidické (Lidická Madona). Panna Maria nedrží v náručí Ježíška, jen prázdnou plátěnou plenu. Obraz vytvořil podle Paladia české země-Panna Maria Staroboleslavská,malíř a heraldik Zdirad Jan Křtitel Čech. 31.5.2017 obraz Lidické Madony dostal v Římě papež František od dvou žen, které jako děti z Lidic přežili.      

Ležáky osada osmi domů nedaleko Chrudimi. Za přechovávání vysílačky Libuše skupiny Silver A v blízkém lomu Hluboká vypáleny 24.6.1942. Parašutista Karel Čurda vypověděl na pražském gestapu i o odboji proti nacismu, který byl na Pardubicku.
      Gestapo s českými četníky obklíčilo osadu v počtu 500 mužů. Obyvatelé převezeni do Pardubic. 34 osob starších 15 let (muži i ženy) bylo zastřeleno, 11 dětí posláno do plynu a dvě sestry Jarmila (*13.11.1939) Doležalová a Marie (*1941, +25.2.2018) Jeřábková, rozené Šťulíkovy byly dána na převýchovu do německých rodin. Jarmila se dostala do rodiny Paetlových a Marie do rodiny v Poznani. Po válce se dívky vrátily domů.
      Na místě vypálených domů stojí hrobodomy s vyznačenými půdorysy. V nich stojí pomník s výřezem kříže. Nad osadou stojí vysoký kříž s trnovou korunou.

Alois Musil (arabsky: Músa ar Rueili), ThDr., * 30.6.1868 Rychtářov (Vyškov), +12.4.1944 Otryby (Český Šternberk). knez-alois-musil.jpgJeho otec vlastnil selský statek. Alois měl čtyři sourozence. I když byl z 5 dětí nejstarší, nepřevzal otcův grunt, ale v roce 1887 odešel studovat katolickou Teologickou fakultu do Olomouce. Na kněze byl vysvěcen v roce 1891 a v roce 1895 se stal doktorem teologie. Protože se zajímal o Starý zákon a monoteistická náboženství, poslal ho tehdejší olomoucký arcibiskup Theodor Kohn v roce 1895 do Jeruzaléma na Dominikánskou biblickou školu. Na studiích pokračoval do roku 1898 v libanonském Bejrútu u jezuitů na Univerzitě sv. Josefa. 
       Byl jmenován členem Nejvyšší muslimské rady v Jeruzalémě. sejk-alois-musil.jpgV rámci svých výzkumných cest objevil v roce 1898 u skalního města Petra palác Kujser Amra (1985 – památka UNESCO). Tento objev popsal v knize Pán Amry. Po návratu do vlasti byl v roce 1902 jmenován profesorem na Teologické fakultě v Olomouci a v roce 1909 na Vídeňské univerzitě. V letech 1908 – 1912 odjel na výzkumné cesty islámských památek na Blízský východ a do Asie. Vytvořil mapy Sýrie, Palestiny a Iráku. 
Byl přijat za člena velmi nebezpečného beduínského kmene Rwala a zvolen šejchem (šejk). Dostal jméno Músa al Rueili. Domluvil se několika světovými jazyky a 35 arabskými nářečími. Za 1. světové války se stal špionem Rakouska a snažil se vyjednat podporu Arabů pro Turecko proti Velké Británii a dojednat ukončení války a podepsat mírovou smlouvu. Po nástupu císaře bl. Karla I. na trůn si ho vybrala císařovna Zita za svého zpovědníka. Prosadil u císaře Karla propuštění českých politických vězňů Karla Kramáře, Aloise Rašína, Václava Jaroslava Klofáče a Charlotty Masarykové.
       starsi-alois-musil.jpegPo vzniku Československa se přestěhoval do Prahy a v roce 1920 se stal profesorem orientalistiky na Karlově univerzitě, kde v roce 1922 založil Orientální ústav spolu s Bedřichem Hrozným. Stal se přítelem T. G. Masaryka, který mu pomohl k přednáškám v USA. V roce 1938 odešel na penzi a věnoval se spisovatelské činosti a kněžskému poslání. Odborníci ho považují za největšího orientalistu, biblistu, kněze a spisovatele na konci 19. a začátku 20. století.

Bitva u Sokolova 8.-13.3.1943. Českoslovenští vojáci 1. československého samostatného praporu pod vedením  plukovníka Ludvíka Svobody (1968-1975 prezident ČSSR) dostali za úkol uhájit přechod přes řeku Mžu. 1. rota vedená nadporučíkem Otakarem Jarošem zaujala vysunuté postavení u sokolovského kostela. V bitvě Otakar Jaroš (*1.8.1912, + 8.3.1943) padl a byl pohřben u kostela. 
      Vojáci svůj úkol splnili a Němci se přes řeku nedostali. Po dobytí Charkova Němci byli ranění vojáci postříleni. V padesátých letech byl kostel v Sokolově zbourán z propagandistických důvodů. Na místě kostela je pouze kovový kříž. Komunisté upravili a zneužili průběh bitvy. Tvrzení, že velitel držel nad hlavou rudý prapor, je nesmysl. K posílení "vítězství" komunismu přispěl v roce 1974 i velkofilm Otakara Vávry, který má silný ideologický podtext.

SNP - Slovenské národní povstání 29.8.1944. Povstání zahájil ve 20 hodin pplk. Ján Golian heslem: "Začnite s vysťahovaním." Brigádní generál Ján Golian, krycím jménem Ley Gama (* 26.1.1906 Dombóvár v Maďarsku, + 1945 koncentrační tábor Flossenbürg v Německu). 14.5.1944 ho pověřil prezident Beneš, aby začal protifašistický odboj. Vypracoval plán SNP a v červenci 1944 svolal poradu vojenského velení. 28.8.1944 dohodl v Martině další postup vojáků a partyzánů. 28.10.1944 vydal poslední rozkaz a přešel k partyzánům do hor. 3.11.1944 byl zatčen německými vojáky v domě, kde se ukrýval. Byl vyšetřován v Bánské Bystrici a v Bratislavě. Pak byl odvezen do Berlína a odsouzen k trestu smrti. Popraven v koncentračním táboře Flossenbürg.

8. května 1945 mise Velichovky. Američtí vojáci měli předat německému polnímu maršálovi Ferdinandu Schörnerovi kapitulaci Německa podepsanou ve francouzské Remeši. Ferdinand Schörner, zvaný "krvavý Ferdinand" byl velitel armády Střed v Protektorátu Čechy a Morava. Američané vyjeli v konvoji z Plzně do Velichovek, kde jednali s polním maršálem. Potom odjeli zpět do Plzně. Sověti se o této misi amerických vojáků dozvěděli až z fotografií, které byly pořízeny v Hradci Králové. Kolona obrněných vozů vyjela 7. 5. večer ve 21.40 hodin z Plzně, projela přes Prahu a Hradec Králové do Velichovek. Při jednání s polním maršálem 8. 5. předali Američané podmínky kapitulace v 11 hodin dopoledne. 
      Polní maršál Ferdinand Schörner (*12.6.1892 Mnichov, + 2.7.1973 Mnichov v Bavorsku, Německo). Poslední polní maršál Německa. Přezdívku Krvavý Ferdinand dostal pro svůj  tvrdý přístup k vojákům. Dal postřílet vojáky svého štábu, kteří nevěřili ve vítězství Německa. Po zajetí ho Američané předali v Salzburgu Sovětům. Ti ho odvezli do Sovětského Svazu a odsoudili na 25 let. V roce 1955 byl propuštěn a předán do NDR. V roce 1958 emigroval do NSR, kde byl zatčen a obviněn z poprav německých vojáků. Byl odsouzen na 4,5 roku a propuštěn v roce 1963. Svůj život dožil v Mnichově.

Konrad Ernst Eduard Henlein *6.5.1898 Vratislavice nad Nisou (Maffersdorf)-Liberec, +10.5.1945 Plzeň. Podřezal si žíly rozbitým sklíčkem z brýlí.

Karl Hermann Frank *24.1.1898 Karlovy Vary, +22.5.1946 Praha. Knihkupec. Otec ho od mala učil nenávidět Čechy a Židy.Podílel se likvidaci obce Lidice a na vraždění lidických mužů.
      Byl dvakrát ženatý. 1. manželka Anna Müllerová (*5.1.1899 Karlovy Vary), rozvedeni 17.2.1940. Měli dva syny. 14.4.1940 se Frank oženil a vzal si Karolu Blaschekovou (*13.8.1913 Most, +1982/1989), lékařku. Měli tři děti: dvě dcery a syna. K.H.Frank byl anonymně pohřben na Ďáblickém hřbitově.

Andrej Andrejevič Vlasov *14.9.(juliánský kalendář 1.9.) 1901 Lomakino, Nižněnovgorodská oblast, Ruské carství, +2.8.1946 Moskva, SSSR). V roce 1919 se stal vojákem. V roce 1930 se stal členem VKS(b) Všesvazové komunistické strany (bolševiků).  Byl čínským poradcem bojů Číňanů proti Japoncům v roce 1938.
      V září 1941 bránil Kyjev, a v listopadu bojoval u Moskvy proti německým okupantům. Při bojích o Leningrad (Petrohrad) byl v lednu 1942 zajat a uvězněn do stodoly starostou jedné vesnice a udán Němcům.
      V německém zajetí kolaboroval s Němci. 27.12.1942 založil Ruskou osvobozeneckou armádu (ROA). V lednu 1943 byl propuštěn na svobodu.Pořádal přednášky a vysvětloval svůj postoj proti bolševikům. Velitel gestapa jmenoval Valsova velitelem ROA s hodností generálplukovníka. 14.11.1942 se zúčastnil v Rudolfově galerii na Pražském hradě konference o založení Komitétu (výbor) pro osvobození národů Ruska. Tento výbor se stal exilovou vládou Ruska.
      13.4.1945 se oženil s Adeleidou Bielenbergovou, a to i přesto, že měl v Rusku manželku, o které předpokládal, že byla popravena. 30.4.1945 se s Adeleidou rozvedl. ROA se pohybovala 50 km od Prahy a generálmajor Buňačenko se rozhodl podpořit Pražské povstání. Vlasov byl proti, ale své vojáky dal k dispozici Buňačenkovi. 4.5.1945 Vlasovovi Němci nabídli odlet do Španělska, což odmítl.
      Po osvobození Prahy 8.5.1945 se vlasovci vydali před Rudou armádou do jižních Čech, kde se v obci Lnáře na zámku vzdali 9.5.1945 Američanům. Ti Vlasovovi nabídli útěk, který opět odmítl. 12.5.1945 ho převzali Sověti. Byl oběšen spolu s dalšími 11 vojáky ROA 2.8.1946.  

Tatranka, šestiplátková sušenka se vyrábí od roku 1945 ve firmě Theodor Fiedor. Původně měla trojúhelníkový tvar, jako štíty Tater a z toho byl odvozen jejich název. Později se začaly vyrábět v obdélníkovém tvaru. V roce 1989 se začaly vyrábět tatranky s dalšími příchutěmi, ale pouze s pěti plátky. firma byla v roce 1947 znárodněna pod názvem státní podnik(s.p.) Čokoládovny, později Opavia.

Závod míru 1948-2006. Cyklistický závod na trase Praha, Berlín, Varšava (PBW). V několika posledních letech se místa startu střídala.

Čeněk Maria Tomíško *6.8.1905 Čáslav, +16.8.1949 Mariánské Lázně. Otec František (+1919), matka Anna (+6.8.1935), věkový rozdíl mezi nimi 26 let. Čeněk byl nejmladším ze 3 dětí. Rodiče se s dětmi společně modlily a Čeněk začal v dětství brzy začal ministrovat. Od dětství ho zajímaly více knihy než hračky a hry. Během 1. světové války bývaly děti často nemocné z nedostatku potravin. U Čeňka se projevila skolióza páteře. Ze zdravotních důvodů chodil velice málo do školy, ale na všech vysvědčeních měl samé jedničky. 
       V roce 1916 nastoupil na 8 leté gymnázium v Čáslavi. I na střední škole měl vysvědčení s vyznamenáním.  O svých 11 let začal psát básně, které jsou velice zdařilé. V době dospívání, nejvíce v letch 1922 - 1923, používal pseudonym Janoš Světlý. V jedné ze svých básní se nazval Pěvec Mariin. V roce 1924 maturoval s vyznamenáním. Už několik let věděl, že chce být knězem. Královéhradecký biskup Karel Kašpar ho poslal po maturitě do Říma na Papežskou Lateránskou univerzitu. Od 1.10.1926 se v Assisi konaly oslavy 700. výročí smrti sv. Františka. Při těchto oslavách se Čeněk rozhodl vstoupit do III. řádu sv. Františka a přijal jméno Bernardin od Jména Ježíš. Po celý svůj život se snažil žít podle ideálů sv. Františka. 
       Za účasti své matky a sestry byl v sobotu 21.12.1929 vysvěcen na kněze a primiční mši svatou sloužil 22.12.1929 v kapli české koleje Nepomucenum v Římě. Pokračoval ve studiu, které zakončil doktorátem teologie. Po návratu do Československa se stal kaplanem v českoněmecké obci Dolní Libchavy - Nieder Lichwe u Ústí nad Orlicí. Po roce se stal pracovníkem biskupské konzistoře v Hradci Králové. Tam začal pořádat besídky a akademie pro děti a připravoval metodické materiály, které později vydal jako knihu Dětským duším. V této knize byly sestaveny hry, básně, písně a scénky. Vydával také sady barevných obrázků s veršovanými modlitbami, které byly pro velký zájem šestkrát vydány. 
      V roce 1935 obhájil v Římě druhý doktorát a rigorozní zkoušku z církevních dějin a stal se profesorem dogmatiky a filosofie v kněžském semináři v Hradci Králové. V roce 1949 odjel na letní prázdniny k sestře Heleně, která pracovala v Dětském domově v Mnichově u Mariánských Lázních. Brzy ráno chodíval na procházky a v chladném ránu se nachladil. Po svých narozeninách 6. srpna ulehl s horečkami. V pondělí 15. srpna byl s těžkým kašlem převezen do nemocnice v Mariánských Lázních, kde druhý den zemřel.

 

josef-toufar.jpgJosef Toufar - mučedník *14.7.1902 Arnolec u Jihlavy, +25.2.1950 Praha. Český katolický kněz umučený komunisty. Pocházel ze zemědělské rodiny. Otec Josef (1865-1927), matka Marie (1877-1910). 4 sourozenci, tři starší bratři: Bohuslav (1895-1912), Vladimír (1896-1965), Stanislav (1899-1934) a mladší sestra Božena (1907-1944).   
   V roce 1928 se rozhodl stát se knězem. 1928-1932 vystudoval gymnázium v Havlíčkově Brodě, studium dokončil maturitou na reálce v Chotěboři v roce 1935. Vstoupil do semináře v Hradci Králové, kde vystudoval teologii. Ve věku 38 let byl na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla 29.6.1940 vysvěcen na kněze v kostele Nanebevzetí Panny Marie (na Velkém náměstí) v Hradci Králové.  
     V letech 1940-1948 sloužil ve farnosti Zahrádka, kde byl 6 let kaplanem a potom farářem. Svým farníkům, i ostatním obyvatelům obce pomáhal při zemědělských pracech, a vypomáhal i penězi. Komunisté požadovali na biskupství v Hradci Králové jeho přeložení. 
       15.4.1948 byl přeložen do obce Číhošť. Tam působil do 28.1.1950, kdy ho uneslo od kostela v Číhošti 12 "novinářů", příslušníků StB. Byl zatčen, obžalován z organizování tzv. Číhošťského zázraku a odvezen do věznice ve Valdicích u Jičína.
       3. neděli adventní 11.12.1949 v závěru kázání Josefa Toufara a po jeho gestu, kdy rukou ukázal na oltář a řekl větu: "Zde ve svatostánku je Ten, kterého mnozí neznají, náš Spasitel", se pohnul několikrát na oltáři kříž vysoký 48 cm. Kněz pohyb neviděl, protože stál na kazatelně a byl k oltáři zády. 25.12 na Hod Boží vánoční (1949) a 8. 1.1950 se křížek pohnul znovu. 
       První pohyb kříže vidělo 19 svědků. 4.1.1950 pozval farář Toufar fotografa Josefa Peškeho, aby kříž vyfotil. Peške byl jediný, kdo tvrdil, že se nestal žádný zázrak. Přesto byl odsouzen na 13 roků do uranových dolů Příbram a Jáchymov. 
       O událost se začalo zajímat velké množství lidí a proto zasáhla tehdejší Bezpečnost. 28.1.1950 byl Josef Toufar zatčen. Hlášení o "číhošťském zázraku" se dostalo až k prezidentu Gottwaldovi. Případ dostal na starost Gottwaldův zeť a předseda Státního úřadu pro věci církevní Alexej Čepička a vyšetřovatel JUDr. RSDr. Ladislav Mácha (*19.6.1923 Višňová u Příbrami, v roce 1975 Třešňová v seriálu Chalupáři, zemřel 30.9.2018 České Budějovice. Titul RSDr. = doktor politických věd).
       Mácha byl vyučený automechanik. Povahově velice agresivní, od 1.6.1945 člen KSČ a velitel instruktážní skupiny StB. Ve valdické věznici se snažil donutit Josefa Toufara k doznání, že křížkem sám pohyboval. Bitím obušky, hladem, žízní, mrazem a elektrickým proudem byl kněz nucen k přiznání zázraku a k sexuálnímu zneužívání dětí. V roce 1990 bylo prokázáno, že sexuální zneužívání dětí bylo vymyšleno. V některých chvílích ho mlátilo i šest "vyšetřovatelů" (mezi nimi soudruh Němec a soudruh Řezníček). 
      Vrah Mácha byl potrestán v roce 1963 stranickou důtkou za mučení vězňů, v roce 1968 byl vzat do vazby za podezření z vraždy, které se neprokázalo a byl propuštěn. Mácha této vraždy nikdy nelitoval a řekl: "Měli jsme je mlátit víc." V roce 1998 byl vyšetřovatel Mácha odsouzen na 5 let za mučení, v roce 1999 byl trest zmírněn na 2 roky. Mácha ze zdravotních důvodů nastoupil do vězení 16.1.2002 a 16.1.2003 podmíněně propuštěn. Trvalé bydliště měl až do své smrti v Praze Veleslavíně, ale dožil v utajeném ústraní v Českých Budějovicích.
     Další vyšetřovatelka dělnická prokurátorka Ludmila Brožová Polednová (roz. Biedermannová, v r. 1950 si změnila příjmení na Polednová, *20.12.1921, +15.1.2015, odsouzena za proces s Miladou Horákovou v r. 2008 na 6 let, 2010 ji udělil prezident Klaus milost) přemluvila několik dětí ke křivé výpovědi na faráře Toufara. 
       23.2.1950 byl těžce zmučený farář Josef Toufar dovezen do Číhoště na natáčení filmu "Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení." Josef Toufar už nebyl schopen natáčení se zúčastnit a tak jeho roli sehrál komunistický prokurátor Karel Čížek. 25.2.1950 byl Josef Toufar převezen do státního sanatoria v Legerově ulici 1627/61 v Praze, kde zemřel (v roce 1969 v sanatoriu zemřel i Jan Palach). Protože v krematoriu bylo toho dne ke spálení mnoho zemřelých, bylo Toufarovo tělo vhozeno do společného hrobu na hřbitově v Praze Ďáblicích pod jménem Josef Zouhal (někde psáno Zouhar). V polohové knize hřbitova je zápis: "Josef Toufar,*14.7.1902,+25.2.1950/pohřeb 28.2.1950." Jeho bratr Vladimír a neteř Marie Pospíšilová (roz. Toufarová) se o jeho smrti dozvěděli za 4 roky. V roce 1954 bylo Marii Pospíšilové úředně oznámeno, že Josef Toufar zemřel. 
       V roce 1990 byla pateru Josefu Toufarovi odhalena v Číhošti pamětní deska. Patera Josefa Toufara připomněl 25.2.2012 při své první kardinálské mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha  pražský arcibiskup Dominik Duka. V roce 2013 královéhradecký biskup Jan Vokál zahájil proces blahořečení Josefa Toufara. 28.10.2014 Josefu Toufarovi udělil prezident Miloš Zeman medaili Za zásluhy in memoriam, kterou převzala praneteř ing. Jitka Cvetlerová, rozená Pospíšilová (vnučka Toufarova bratra Stanislava). 
      7.11.2014 byl odkryt hromadný hrob. 13.11. (svátek sv. Anežky České) byly vyzvednuty ostatky Josefa Toufara z masového hrobu na hřbitově v Praze Ďáblicích. Vyzvednutí provedl tým archeologů, antropologů, lékařů a zástupců katolické církve.
      Nejvíce skutečností o páteru Josefu Toufarovi, jeho životě a mučednické smrti, nashromáždil básník a publicista Miloš Doležal (*1970), který v roce 2012 vydal knihu "Jako bychom dnes zemřít měli".
       12.7.2015 byl v Číhošti pohřben pater Josef Toufar. Hlavním celebrantem na pohřební mši svaté před kostelem byl královéhradecký biskup Jan Vokál, s kterým sloužil pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, primas český-metropolita, 7 biskupů, a mnoho kněží. Mše se zúčastnilo 5.000 přítomných. Pater Josef Toufar byl pohřben v kovové rakvi uprostřed kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti. 
       Marie Pospíšilová rozená Toufarová, *26.5.1927, otec Stanislav Toufar a Julie rozená Mutlová. Stanislav zahynul tragicky ve věku 34 let. Manžel Marie Toufarové Karel Pospíšil, svatba v dubnu 1951. Jejich dcera Jitka Cvetlerová (praneteř Josefa Toufara).
       Ottavio de Liva *1911, +1965. Vatikánský diplomat a tajemník internunciatury (nižší stupeň) v Praze 12.7.1949-16.3.1950. Zastupoval nemocného nuncia Xaveria Rittera. Liva musel opustit Československo z důvodu obvinění v kauze "Číhošťský zázrak".
       Hřbitov v Ďáblicích 1912-1914. Zde byly ukládáni lidé bez jména. Nacisté sem pohřbívali své oběti. Zde jsou uloženi i parašutisté z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, ale i jejich zrádce Karel Čurda. V letech 1948-1959 sem byli ukládány oběti komunismu. Bylo jich 207. V letech 1950-1955 sem bylo pohřbeno 37 novorozeňat, jejichž matky byly ve vězení.

jaroslav-kursa--autor-cs-vlajky.jpgJaroslav Kursa *12.10.1875 Blovice u Plzně, +12.6.1950 Praha.
Autor československé (české) státní vlajky
    Narodil se v učitelské rodině. 1886–1891 vystudoval gymnázium v Praze, 1891 – 1894 v Plzni. Maturoval 16. 6.1894. 1898 – 1898 studia na FFUK (Karlo-Ferdinandovy Univerzity). 1902–1904 učitel češtiny, němčiny a francouzštiny na obchodní škole v Praze. 
       28.12.1918 rozhodla vláda (prezidium ministerské rady), o změně státní vlajky, která byla stejná s polskou bíločervenou vlajkou. Jaroslav Kursa byl jmenován členem znakové komise (2.1.1919) a podílel se na vzniku nových státních symbolů. Komise byla složena ze zástupců ministerstev a ředitelů archivů. Komise se shodla na tom, že nová státní vlajka bude mít slovanské barvy (bílou, červenou a modrou) a uložili Kursovi, aby namaloval návrhy vlajky. Vypracoval několik návrhů. 4.7.1919 přinesl Jaroslav Kursa návrh státní vlajky s modrým klínem, který sahal do jedné třetiny vlajky. Ten byl 24. 1.1920 protažen do poloviny délky vlajky. Čtyři dny nechali plout po Vltavě dva parníky s novou vlajkou. 
      Klín na vlajce zkritizoval Tomáš Garrik Masaryk, kterému se klín nelíbil a chtěl na vlajku dát americké hvězdy.
      Národní shromáždění uzákonilo novou vlajku zákonem z 30.3.1920. Jaroslavu Kursovi bylo autorství československé vlajky upíráno od 2. poloviny 20. století.
      V době vyhlášení soutěže byl poslán do Vídně na jednání o rozdělení majetku bývalého Rakouska-Uherska. Jeho nepřítomnosti využil akademický malíř Jaroslav Jareš a vydal Kursův návrh za svůj. Jareš vytvořil také vlajku s klínem, ale v černé barvě.
      Česká vexilologická společnost v roce 2007 dokázala a obhájila skutečné autorství naší vlajky vytvořené Jaroslavem Kursou. 
       V roce 1923 se stal Jaroslav Kursa archivářem v archivu ministerstva vnitra v Brně. 17.12.1929 jmenován ministerským komisařem, 1.1.1931 jmenován vrchním ministerským komisařem. V roce 1931 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu. kursa-deska.jpgOd roku 1935 žil v Praze na Vinohradech. Po r. 1945 knihovník a archivář Ústřední matice školské. Ve volném čase se zabýval genealogii a vexilologií. Zemřel roku 1950 jako neznámý muž.
      Jeho manželka Božena se odstěhovala do Brna, kam odvezla i jeho urnu. Po své smrti byla pohřbena na Ústředním hřbitově v Brně, v hrobě rodiny, u které byla zamlada jako schovanka. Do tohoto hrobu byla uložena i urna Jaroslava Kursy. Jeho hrob byl až do roku 2005 neoznačen. Dochovaly se dvě rodinné fotografie, které se v roce 2005 staly předlohou pro pamětní desku v Blovicích:

 

 ZDE SE NARODIL

JAROSLAV KURSA

*12.10.1875 +12.6.1950 

TVŮRCE ČESKOSLOVENSKÉ

STÁTNÍ VLAJKY


      Vexilolog Aleš Brožek z Ústí nad Labem našel v archivech v roce 2005 fotografie Jaroslava kursy a vypátral jeho hrob.

Jaroslav Jareš *1886, +1967. Akademický malíř krajinomalby. Až po Jaroslavu Kursovi vytvořil návrh vlajky s černým klínem a druhý s husitským kalichem. Později využil nepřítomnosti Jaroslava Kursy a jeho návrh státní vlajky bíločervené s modrým klínem vydal za svůj. V rozhovorech s novináři suverénně prohlašoval, že je autorem československé státní vlajky. Za 10 let po smrti skutečného autora vlajky v roce 1960 uspořádal výstavu návrhů československé vlajky. Za „zásluhy o vytvoření státní vlajky“ byl Jaroslav Jareš pohřben na vyšehradském Slavíně.

JUDr. Milada Horáková, rozená Králová, *25.12.1901 Královské Vinohrady (Praha), +27.6.1950 Praha Pankrác. Jediná žena zavražděna (popravena) komunistickým režimem. Otec Čeněk Král, matka Anna roz. Velíšková pocházela z Kutné Hory. Měli čtyři děti: Marta (*1898) a Jiří (1908), kteří zemřeli na spálu v roce 1914. V roce 1915 se narodila Věra. Miladin strýc (bratr matky) Jan byl katolickým knězem. Pokřtěna 4.1.1902 v kostele sv. Ludmily na Vinohradech jmény Milada Anna Vlasta. Promovala v roce 1926 a obdržela diplom doktorky obojího práva. Před svatbou s Bohuslavem, který byl členem církve Českobratrské evangelické, přestoupila do této církve a v jejím sboru na Královských Vinohradech se 15.2.1927 provdala za ing. Bohuslava Horáka (*22.2.1899 Černilov u Hradce Králové, +13.10.1976 Washington, USA).
      Členka České strany národně sociální. 27.9.1949 byla zatčena. Jejímu manželovi se podařilo uprchnout do západního Německa v přestrojení za dřevorubce. Později se dostal do USA.
      Ve vězení byla týrána psychicky i fyzicky. Její rozsudek smrti podepsal prezident Gottwald. Byla oběšena v 5.35 ráno na dvoře pankrácké věznice. Její tělo bylo zpopelněno v krematoriu ve Strašnicích a urna s jejím popelem skončila na neznámém místě.
      V roce 2000 byl umístěn na Vyšehradském hřbitově její kenotaf (symbolický hrob) s nápisem: "popravena a nepohřbena". Na náhrobku byla umístěna bronzová bysta, kterou v roce 2006 ukradl zloděj, nahrazena bystou z plastu.
    Podle článku v novinách z roku 1922 se měla zúčastnit svržení Mariánského sloupu. V té době jí bylo necelých 17 let. Plnoletost byla 24 let do roku 1919 (od 1919 byla zletilost 21 let). Údajně měla vylézt po žebříku na sloup a uvázat smyčku kolem krku sochy Panny Marie. Na náměstí mohla být, v té době byla věřící katoličkou, ale její aktivita není pravdivá. Později tuto lživou legendu podporovali i komunisté.
    Spolu s Miladou Horákovou byli popraveni:
    JUDr. Oldřich Pecl (*14.9.1903, Bohuslavice u Kyjova, +27.6.1950 Praha). Právník. Zatčen v listopadu 1949. Zavražděn 27.6.1950 na Pankráci.
    Záviš Kalandra (*10.11.1902 Frenštát pod Radhoštěm,+27.6.1950 Praha). Novinář. Za 2. světové války vězněn v koncentračních táborech. Zavražděn 27.6.1950 na Pankráci.
    Jan Buchal (*30.5.1913 Litava u Tišnova, +27.6.1950 Praha). Četník. Ze služby byl odejit ze zdravotních důvodů v roce 1947. Stal se odbojářem proti komunistům. Zatčen v říjnu 1949. Zavražděn na Pankráci 27.6.1950.

Pribináček, dezert zvaný smetánek z tvarohu a smetany byl poprvé vyroben v roce 1954 v Přibyslavi.

Horalka - sušenka se začala vyrábět v roce 1956 (Tatranka 1945).

Jesenka - zahuštěné mléko, poprvé vyrobena v roce 1958 v podniku Mlékárna Hlinsko. Byla určena do kávy nebo čaje, většina dětí ji používá přímo z tuby.

Majolka se vyrábí od roku 1957. První majolku vyrobil národní podnik (n.p.) Pražské drůbežářské závody. Od roku 1959 se začala vyrábět i v jiných podnicích.

Míša, tvarohový nanuk byl vyroben v roce 1962 v podniku Laktos Praha-Vysočany.

Večerníček - kluk s papírovou čepicí. Vylíhne se z hvězdičky, vyběhne po příčkách a přitom rozhazuje 24 lístků pohádek. Skočí na houpacího koníka, který se změní na autíčko a cestu dojede na artistickém cirkusovém monocyklu (jednokolo). Během pohádky posbírá rozházené lístky. Poprvé se objevil na obrazovce v srpnu 1965. Kluka a noční oblohu namaloval Radek Pilař. Pozdravy "Dobrý večer" a "Dobrou noc" v roce 1964 namluvil Michal Citavý (*1958). Kluk večerníček přicházel za dětmi 1965-1967 jednou týdně; 1968-1969 úterý, čtvrtek, neděle; v roce 1970 i v pátek; 1972-1973 šestkrát za týden (út-ne). Od roku 1973 je kluk večerníček barevný a přicházel za dětmi každý den.

Májka - paštika vyrobená poprvé v roce 1965 v podniku Biochema v Babicích.

Pedro - bublinová žvýkačka s ovocnou příchutí vyrobena v roce 1968 v podniku Velim. Na obrázku byl chlapeček v sombréru. Až do roku 1990 stála 1 Kčs.

1965 Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Divadelní hra, kterou sestavil Jan Kopecký z krkonošských pašijových her z 18. století. Dialogy hry byly ponechány v krkonošském (kerkonošským) nářečí. Tato hra byla uvedena v Mahenově činohře v Brně od 28.11.1965 do 12. 6.1969 v uvolněných poměrech socialistického Československa. Hra měla velký ohlas mezi diváky, jak o tom svědčila velká návštěvnost této hry.
       Roli Ježíše Krista ztvárnil Ladislav Lakomý (1931-2011), Pannu Marii zahrála Vlasta Fialová (1928-1998) a apoštola Jana představil Václav Postránecký (*1943). Pro velký úspěch byla hra také nahrána na gramofonové desky. Později byla uvedena v divadlech v Ostravě, Praze, Pardubicích, Liberci a v Mostě. Po potlačení Pražského jara začaly politické poměry v Československu přituhovat a hry s náboženskou tématikou byly zakázány. V roce 2000 byla hra uvedena v brněnském divadle Husa na provázku.

Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 21.8.1968. V noci z úterý 20. na středu 21.81968 napadla Československo vojska "spřátelených" armád VS: Sovětský svaz (SSSR), Bulharsko (BLR), Polsko (PLR), Maďarsko (MLR) a Německá demokratická republika (NDR, východní Německo). Na naše území vjelo 6500 tanků, 800 letadel a vstoupilo až 500.000 vojáků. Od 23.00 do 8.00 bylo obsazené celé Československo.
       4.11.1968 opustila naše území vojska BLR, PLR, MLR a NDR. Sovětská vojska se u nás zabydlela "na věčné časy" a odešla 21.6.1991.

Jan Palach *11.8.1948 Všetaty u Mělníka, +19.1.1969 Praha. Student filosofie, který se upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, hlavně Sovětského svazu. Z Václavského náměstí byl odvezen na kliniku v Legerově ulici, kde se ho ujala MUDr. Zdena Koníčková a ošetřující lékařka MUDr. Jaroslava Moserová. Pohřben na Olšanech v Praze. 
       V roce 1973 donutila StB matku Ludmilu Palachou a bratra Jiřího k exhumaci Janova těla, které bylo zpopelněno. Urna byla převezena do Všetat. Ve dnech výročí upálení, tzv. Palachův týden, se na Václavském náměstí konaly demonstrace, rozháněné komunistickou policií. K jeho hrobu ve Všetatech byl zakázán přístup a příjezd do Všetat byl omezen.
       V roce 1990 byla urna s popelem Jana Palacha převezena do původního hrobu na Olšany. Na budově Filosofické fakulty byla umístěna posmrtná maska Jana Palacha od sochaře Olbrama Zoubka, který vytvořil i náhrobek s ležící postavou. "Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí." (Jan Palach).

Záhada hlavolamu. Seriál devíti dílů o Rychlých šípech natočil režiser Hynek Bočan v roce 1968. Vysílán v televizi 24.112.1969-1.1.1970. Seriál byl natočen podle Jaroslava Foglara, který Záhadu hlavolamu vydával v Mladém hlasateli v letech 1940-1941. Podruhé se seriál vysílal až v prosinci 1989.

Noc na Karlštejně. Filmový muzikál režiséra Zdeňka Podskalského (1923-1993) s hudbou Karla Svobody (1938-2007). Natáčen 19.2.-16.10.1973. Premiéra filmu 1.6.1974. Jeden z nejskvělejších filmů, který nebyl poznamenám socialistickou ideologií.

Přesun gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Stěhování kostela 30. září - 27. října 1975.kostel-most.jpgmost-2.jpg Kostel byl podložen čtyřmi kolejemi, na kterých byl posunován. 30.9. v 11.50 hodin se kostel rozjel a projel trasu 841 metrů rychlostí 2,16 centimetru za minutu. Na místo dojel 27.10. v 8.58 hodin. Trasu 841 metrů ujel kostel za 500 hodin a 1 minutu. Po převozu na místo byl posazen na základy. Restaurátorské práce probíhaly do roku 1988. Přesun kostela byl zapsán do knihy Guinesových rekordů. 
       Přesunem kostela chtěla komunistická vláda dokázat, jak se stará o kulturní památky, ale zároveň nedovolila v přesunutém kostele sloužit bohoslužby. Po roce 1989 kostel začal opět sloužit svému účelu.

Termix, tvarohový dezert vyrobený poprvé v roce 1976 v mlékárně v Poděbradech.

Granko, granulované kakao vyrobené v roce 1979 v podniku Čokoládovny Kolín. Kakao se původně označovalo Cacao. Z tohoto označení vznikla hádanka, která byla dávána studentům: Jaká chemická sloučenina se označuje Ca Ca O ?

Bohuš Záhorský *5.2.1906 Smíchov (Praha), +22.9.1980 Praha. Pokřtěn katechetou Martinem Jordánem 1.3.1906 jménem Bohumil Otakar Antonín. Někdy se podepisoval jako Bohuslav. Jeho porodní bábou byla Johanna Patočková. Kmotrem byl strýc Bohumil Záhorský. Otec Jan, inženýr c.k. místodržitelství (syn Josefa a Antonie roz. Bláhové), matka Marie roz. Záhorská, dcera řezníka Antonína a Tekly roz. Bláhové).
       Bohumil 23.7.1925 vystoupil z katolické církve. Herec, dlouholetý člen činohry Národního divadla. Vytvořil více než 100 rolí. V roce 1956 dostal titul Zasloužilý umělec a v roce 1966 Národní umělec. Jeho manželkou byla od roku 1971 herečka Vlasta Fabiánová (1912-1991). Pohřben na Vyšehradském hřbitově (hrob 5/53).

Relikviář sv. MauraPolicisté na hradě v Bečově nad Teplou vypátrali 5.11.1984 vzácný relikviář svatého Maura. Tuto pozlacenou schránku, zdobenou drahokamy, našel tým policisty JUDr. Františka Maryšky. Pod prkny se ukázala suť. Odhrnul jsem ji a v jednom místě se nám zdálo, že se ztrácí v jakési dutině. Hrábnul jsem holou rukou ještě několikrát, když se otvor rozšířil asi na průměr deseti centimetrů, sklonil jsem se a podíval se dovnitř. A uviděl jsem, jak se na mě z díry pod podlahou usmívá skleněná kulička ze zlatého štítu relikviáře,“ vzpomínal František Maryška. Schránka 140 cm dlouhá, 42 cm široká a 65 cm vysoká, byla vyrobená v belgickém městě Florennes v letech 1210-1225 pro benediktinské opatství, které zaniklo ze Francouzské revoluce (1789-1799). Později bylo opatství obnoveno a opat kláštera ve Florennes má od roku 1840 titulární hodnost biskupa betlémského.
       Ze zaniklého kláštera přivezl v roce 1889 relikviář do Bečova majitel zdejšího hradu vévoda Alfréd de Beaufort. Během 2. světové války jeho potomci podporovali nacisty. Ke konci války ukryli Beaufortové nejcennější část svého majetku, kterým byl relikviář sv. Maura a z Bečova utekli.
       V červnu 1984 přišel na československé velvyslanectví ve Vídni americký obchodník Danny Douglas (*1939), žijící v Rakousku. Nabízel 250.000 amerických dolarů za vydání povolení k vývozu jednoho vzácného předmětu z Československa. Nechtěl říci o co se jedná, jen řekl, že fotky předmětu jsou uloženy ve švýcarské bance.sv.maur.jpg
  Československé úřady začaly s Douglasem jednat o prodeji tajemného předmětu a českoslovenští detektivové začali pátrat. Danny Douglas prozradil přibližnou velikost předmětu a vzdálenost asi 150 kilometrů od Norimberka. Řekl i to, že předmět byl na našem území ukryt bohatou rodinou na konci 2. světové války. Při jednání o podmínce vyzvednutí se Douglas zmínil, že k jeho schůzce s původními majiteli by mělo dojít v Karlových Varech. Stopa přivedla relikviar-sv.maur.jpgvyšetřovatele do Kynžvartu a Bečova. Díky ředitelce UPRUM Praha Dagmar Hejdové zjistili, že pravděpodobně jde o relikviář svatého Maura. Kriminalisté začali prohledávat zámek v Bečově, kde byl relikviář nalezen a zachráněn před odvozem do ciziny.
 1. fotografie: před restaurováním v roce 1990. 
 2. fotografie: relikviář po restaurování.

Svatý Maur (Maurus, Mauritius, Mořic). *250 v Egyptě, +287 ve Švýcarsku v Agaunum (St. Maurice). Velitel Thébské legie. U Ženevského jezera dostali vojáci rozkaz obětovat římským bohům a všichni odmítli. Jednotka se usídlila v Agaunu, kde byli další římskou vojenskou jednotkou přepadeni a pobiti i s velitelem. V 6. století byl na místě jejich mučednické smrti postaven klášter. V roce 1944-1949 byl v klášteře proveden průzkum, který potvrdil 6.000 umučených.   

1. štít: postava Ježíše Krista. Okolo sošky jsou dva latinské nápisy: 
Svm quod eram nec eram qvod svm modo dicor utrvm qve = Já jsem byl, ne který nebyl. Říkám já jsem zde.

Svm uite portvs svm veri lvminis ortvs = Já jsem brána života, já jsem pravé vycházející světlo.

Pod soškou Krista je vodorovný nápis: Svm soluens mortis dire qve pericvla sortis = Já jsem smrtí zaplatil mnoho nebezpečí.

Strana 1. napravo od Krista 6 apoštolů:

sv. Pavel s mečem
sv. Jakub Menší (Alfeův) s knihou, chybí mu kyj. 1. biskup Jeruzaléma
sv. Bartoloměj - Nathanael s nožem
sv. Juda Tadeáš (Alfeův) s holí, v ruce chybí obrázek Krista
sv. Tomáš s knihou, chybí mu kopí
sv. Matouš a knihou evangelia a brkem

Reliéfy na stříšce:

sv. Jan Křtitel a král Herodes. (Sv. Jan kárá krále Heroda za to, že žije se svou švagrovou Herodiadou).
Uvěznění sv. Jana Křtitele.
Salome, dcera Herodiady, tančí na hostině.
Herodiada nabádá Salome, aby žádala hlavu sv. Jana.
Salome nese na míse Janovu hlavu.
Pohřeb sv. Jana Křtitele

2. štít: postava svatého Maura. Okolo sošky jsou dva latinské nápisy:
Mavrus celestem mergat sanguine uestem = Maurus nebeský měl plášť ponořený do krve.

Iste sacer Maurus martir fuit atque sacerdos = Tento svatý Maur byl mučedník a kněz.

Pod soškou sv. Maura je vodorovný nápis: Hoc vas nobilitat qvem celi gloria ditat = V této schránce je proslulý, který obohacuje slávu nebe.

Strana 2. napravo od sv. Maura 6 apoštolů:

sv. Ondřej s křížem do X
sv. Jakub Větší (Zebedeův) s měšcem na poutnické holi
sv. Matěj se sekerou
sv. Filip s křížem
sv. Jan Evangelista (Zebedeův) s kalichem
sv. Petr s klíčem a knihou

Reliéfy na stříšce:

sv. Timotej žehná sv. Maurovi.
sv. Timotej káže v Remeši
sv. Maur křtí sv. Apolináře
sv. Petr žehná sv. Timotejovi
Prefekt Lampadius odsoudil sv. Timoteje k smrti
Poprava sv. Timoteje

      V relikviáři jsou uloženy ostatky sv. Maura, sv. Jana Křtitele a sv. Timoteje.
       16.8.1995 byl vládou České republiky relikviář prohlášen Národní kulturní památkou.
       24.11.2010 - 27. 2.2011 byl relikviář vystaven ve Vladislavském sále na Hradě. 19.12.2014 - 15. 3.2015 byl vystaven v Jízdárně Pražského hradu.

Velehrad, neděle 7.7.1985. Národní katolická pouť k 1100. výročí úmrtí moravského arcibiskupa sv. Metoděje. Největší pouť věřících, která otřásla komunistickým režimem v Československu. 
       Na toto výročí pozval pražský arcibiskup František kardinál Tomášek (1899-1992) papeže Jana Pavla II. (1920-2005). Různými cestami mělo pozvání podepsat 22.000 věřících. Tím se nedaly oslavy obejít a vznikla "dohoda" mezi státem a církví o společné "Mírové slavnosti". Jednání vedl ministr kultury ČSR (České socialistické republiky) Milan Klusák (1923-1992, ministrem 1973-1988, zeť prezidenta Ludvíka Svobody), který kardinálovi řekl, že návštěva papeže je v ČSSR nežádoucí. Povolena byla návštěva státního sekretáře (předseda vlády) Vatikánu a prefekta Rady pro veřejné pro záležitosti církve (ministr zahraničí) Agostina kardinála Casaroliho (1914-1998), který "přijel na pozvání" Federální vlády ČSSR. Kardinál Tomášek měl zakázáno na pouti mluvit a Katolické noviny nesměly vydat o pouti informace. Bez kardinála Tomáška byl na ministerstvu vypracován Přísně tajný dokument o represívních opatřeních, který unikl z ministerstva na veřejnost.
       Protože v Praze probíhalo VI. všekřesťanské shromáždění, byli pozváni představitelé různých církví, hlavně pravoslavných. Delegaci vedl běloruský metropolita Minska Filaret (1935-2021), s kterým přijel bulharský metropolita Staré Zagory Pankratij (1926-1998), skotský anglikánský biskup Michael Geoffrey Hare Duke (1925-2014) a indický metropolita syrské pravoslavné církve Paulos Mar Gregorios (1922-1996) z Dillí. Polští, rakouští a němečtí katoličtí biskupové nesměli přijet. Odmítnutý papež Jan Pavel II. sloužil ve stejnou dobu mši za český a slovenský národ v soukromé papežské Paolinské kapli (capella Paolina).  
       Účast věřících Čechů a Slováků byla velice omezena, na Velehrad nejezdily autobusy, nejbližší parkování aut bylo v okruhu 10 kilometrů a poutníci byli kontrolováni příslušníky VB (Veřejná bezpečnost-Policie). Podle odhadů se pouti zúčastnilo 250.000 věřících, mezi kterými byli nastrčeni příslušníci StB (Státní tajná bezpečnost) a jiní kolaboranti. Mezi věřícími byli k poznání, protože neuměli církevní písně ani odpovědi ve mši.
       Několik tisíc poutníků přijelo na Velehrad už v sobotu 6.7. a zúčastnili se mše v basilice. Po ní měla být celonoční adorace (modlitby). Z basiliky byli poutníci násilně vytlačeni, protože basilika měla být zkontrolována pro bezpečnost kardinála Casaroliho. Ten nakonec nebyl do basiliky vůbec vpuštěn. Poutníci odmítli přes policejní výzvy opustit prostranství. Jedna z výzev byla, že na nádvoří před basilikou je umístěna nálož. Kardinál Tomášek byl v té době na jednání státní a vatikánské delegace v Gottwaldově (od prosince 1989 Zlín). Dozvěděl se o policejních opatřeních a chtěl odjet na Velehrad. To mu bylo zakázáno. Přes důvěryhodného člověka vzkázal poutníkům, aby neopouštěli Velehrad, byli stateční a v tichosti se modlili.
      V neděli ráno na velehradské faře se dostal ministr Klusák do ostrého sporu s kardinálem Tomáškem, který chtěl věřící pozdravit z okna. Ministr se mu v tom snažil zabránit, ale to už zasáhl diplomaticky kardinál Casaroli, který měl určený oficiální program a s kardinálem Tomáškem se neměl setkat. Oba kardinálové Tomášek i Casaroli se vyklonili z okna a zamávali shromážděným lidem. Kardinálu Tomáškovi i Casarolimu se od věřících dostalo velice vřelého přijetí. Pod oknem byl červený transparent s bílým nápisem: "Nejdražší ze všeho je mír".
       Při nedělním průvodu státních a církevních hodnostářů k bohoslužbě se zpívala píseň "Bože, cos ráčil", a lidé dávali zpěvem najevo procházejícímu ministru kultury Milanu Klusákovi, že "nezhyne rod, jenž věřit nepřestane". Věřící zazpívali i poslední "zakázanou" sloku, která nebyla na příkaz KSČ uvedena v katolických kancionálech (zpěvnících):
I když se pyšná nevěra kol vzmáhá a peklo seje koukol nových zmatků,
nebudem dbáti odvěkého vraha, nedáme sobě bráti věčných statků.
Víře vždy věrni budou Moravané: Dědictví otců zachovej nám, Pane!

 

velehrad-2015.jpg                      pout-1985.jpg                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

velehrad-plan-1985.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Podium s oltářem (2) bylo postaveno mezi zdí zahrady (6) a levou severní stranou basiliky (3), aby zde nemohlo být přítomno mnoho lidí. 
    První promluvil předseda Okresního národního výboru (ONV) z Uherského Hradiště Zdeněk Lapčík (*1938). Označoval pouť pouze za mírovou slavnost, nikoliv za poutní mši k sv. Metodějovi a dav ho vypískal. Svůj projev nedokončil a byl od mikrofonu odvolán. Druhý řečník byl apoštolský administrátor olomouckého arcibiskupství biskup Josef Vrana, který spolupracoval s režimem. Ten trochu uklidnil rozjitřenou atmosféru.
       Pak promluvil český ministr kultury Klusák o slovanské misi věrozvěstů a odkazu pro mírovou politiku Sovětského svazu, s vděčností našich národů za 40. výročí osvobození Rudou armádou. O bratrech ze Soluně mluvil bez titulu svatý a označil je za první komunisty. S davem se dal do diskuze o svatosti našich věrozvěstů a na otázku "co byste chtěli" začal dav skandovat česky a slovensky: "Svatého Otce, Svätého Otca". Byl vypískán a zanedlouho ve vzteku opustil podium. Slovenský ministr kultury Miroslav Válek svůj projev nepřednesl vůbec. Slavnost přerostla v ohromný protest věřících.  
    Situace se uklidnila, když kardinál Tomášek přečetl zvláštní breve (apoštolský list) papeže Jana Pavla II. o udělení Zlaté růže - vyznamenání velehradské basilice. Prostranstvím se rozlehl ohromný potlesk a jásot. Po projevech byla sloužena slavnostní mše kardinálem Casarolim, který mluvil střídavě česky a slovensky. Kardinál Casaroli (1914-1998) přednesl kázání a pozdrav papeže Jana Pavla II. také v češtině a slovenštině.
    Bezpečnostní složky měly v okolí Velehradu připraveny vodní děla a pohotovostní útvary rychlého nasazení se psy. Nasazeno bylo i mnoho milicionářů (civilní ozbrojená složka KSČ). Nic z toho nebylo použito. Policie se omezila pouze na fotografování a kontroly občanských průkazů. velehrad-1985.jpgPo pouti byly proti katolickým aktivistům v Československu zahájeny rozsáhlé represe.
     Pouť zapůsobila na Agostina kardinála Casaroliho a další pravoslavné církevní představitele, kteří zjistili, že církev v Československu je pod velikým tlakem státu. Přes všechny zákazy a omezení se podle odhadu zúčastnilo 250.000-300.000 československých věřících.

 

na snímku kardinál Casaroli.

 

Po velehradské pouti byla složena tato báseň: 

( 7.7.1985 slova: jeden z poutníků, nápěv: Ejhle oltář)
     
      Vítal Velehrad dva kardinály, kteří poctili ho návštěvou.
      "Vivat Tomášek a Casaroli", volal každý s velkou důvěrou.
      K tisícstému roku Metoděje, ať se u nás víra více skvěje,
      radostně ať i v nás plápolá. "Svoboda" je přání národa.

     "Vivat Papa, živ buď Otec Svatý", Velehradem jásot letěl v dál,
      "papeže mi chceme, nám je drahý, aby s námi slavnost vykonal."
      V Římě za nás bohoslužbu slouží, a je s námi v duchu v zemi naší,
      lásku svou k nám stále velkou má, "Jana Pavla ať Bůh zachová".

     Před Obětí chtěli slavnost míru konat proti vůli národa,
      lid chtěl od nich uznat svoji víru, aby u nás byla svoboda.
      Volali jsme na ministra z vlády, že biskupy dobré bychom rádi,
      kteří by jak Metoděj žili, Bohu sloužit vždy se snažili.

     Ministr nám slíbil, dá co chceme, na to však už málokdo teď dal.
      Arcibiskup přečetl pak breve (*), které Svatý Otec nám poslal.
      Ujistil nás svojí velkou přízní, prosí Matku za národ co žízní,
      aby s Cyrilem a Metodem, bděla nad slovanským národem.

     Nastal bohoslužby posvátný čas, kterou sloužil legát kardinál,
      Slovensky a česky mluvil na nás, víru od oltáře zvěstoval.
      Slyšeli jsme ve své mateřštině, Slovo Boží, které nepomine,
      Slovo, které předkům věstili apoštolé naši přemilí.

     Svolávali nám na oltář Krista, by sestoupil z nebes výšiny,
      stal se Chlebem jako Oběť čistá, aby sytil země končiny.
      Tak jak kdysi, před tisíc sto roky, mířil Metod k oltáři své kroky,
      Krista Moravanům podával a jim věčný život zachoval.     

     Na závěr nás legát požehnával jménem Boha Trojjediného.
      Požehnání Boží on svolával: Otce, Syna, Ducha Svatého.
      Prosili jsme písní Matku Boží, ať se u nás víra v Krista množí,
      aby Slovany Bůh uchoval, dědictví nám otců zachoval.

                                                (*) breve - apoštolský list papeže.
Napsáno odpoledne 7.7.1985 po dopolední velehradské pouti, konané při příležitosti 1100. výročí smrti arcibiskupa moravského a panonského, věrozvěsta Slovanů svatého Metoděje.

Peníze od 1.10.1985 bankovka 1000,- Kčs s Bedřichem Smetanou.

Zdeněk Maria Zenger *5.11.1913 Mladá Boleslav, +28.3.1987 Praha. Právník, umělec, heraldik. Jeho otec byl vrchním báňským hejtmanem ve Vídni, kde pobýval s celou rodinou. Zdeněk Maria studoval práva na Karlově univerzitě. V letech 1930-1934 byl členem literárního spolku. Jeho přítelem byl významný heraldik architekt Břetislav Štorm. 
      V letech 1937-1939 si doplnil výtvarné vzdělání u malíře Emanuela Frinta. V roce 1945 se stal výtvarným referentem Zemského národního výboru v Praze. V letech 1948 - 1951 byl právníkem Národní kulturní komise pod vedením Zikmunda Wirtha. V roce 1951 byl nucen odejít „do výroby". K památkám se dostal jako redaktor v turistické cestovní kanceláři Čedok (Československá dopravní kancelář), kde pracovla do roku 1976. Byl autorem mnoha publikací o památkách a historii a tyto publikace doplňoval svými kresbami nebo forografiemi. 
      Byl předsedou heraldické sekce Vojenského historického ústavu, kde v roce 1971 vydal knihu Heraldika. V roce 1978 vyšla v nakladatelství Vyšehrad jeho druhá kniha Česká heraldika, která ukazuje základní pravidla heraldiky. Část knihy ukazuje heraldiku platná i v současné době, kdy se používají státní, městské a církevní znaky. Obě knihy byly vysoce ceněny odborníky i laiky se zájmem o světskou i církevní heraldiku. Byl členem Spolku sběratelů a přátel exlibris a Spolku českých bibliofilů. Zdeněk Maria Zenger nakreslil velké množství znaků a erbů šlechtických rodů, církevních institucí a postav svatých. Fotografoval také mnoho významných osobností: V. V. Štech, Jan Zrzavý, Cyril Bouda, Michal Florian a další osobnosti.

Petice 31 bodů a Augustin Navrátil. V roce 1988 napsal Augustin Navrátil petici s 31 body.

31. BODOVÁ PETICE:
PODNĚTY KATOLÍKŮ K ŘEŠENÍ SITUACE VĚŘÍCÍCH OBČANŮ V ČSR S PRŮVODNÍM DOPISEM FRANTIŠKA KARDINÁLA TOMÁŠKA
V Praze 4. ledna 1988
Není žádným tajemstvím, že na moje vícekrát podané žádosti na příslušná místa státní správy v záležitostech hlavních požadavků Církve u nás, dosud jsem nedostal žádnou odpověď.
Poněvadž naprostá většina členů Církve jste vy věřící, proto je velmi vážnou povinností Vašeho svědomí, aby byl slyšen na příslušných státních místech Váš hlas: „Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR“ s 31 body návrhů, jak je třeba řešit současné problémy, které existují mezi státem a Římskokatolickou Církví. Rozšiřování a podepisování uvedené petice je v souladu s naší ústavou a ostatními našimi platnými právními předpisy, a jsou o ní informovány státní a stranické orgány. Velmi důrazně připomínám, že zbabělost a strach jsou nedůstojné opravdového křesťana.
V tom duchu jsem s Vámi a zplna srdce Vám žehnám.
Váš František kard. Tomášek
arcibiskup pražský
a metropolita český.

PODNĚTY KATOLÍKŮ K ŘEŠENÍ SITUACE VĚŘÍCÍCH OBČANŮ V ČSR
Dne 30. dubna 1986 zaslal František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský a předseda
Sboru ordinářů ČSR ministru kultury ČSR Dr. Milanu Klusákovi dopis s názvem – „Naše
aktuální problémy “. Ve svém dopise dává podnět k novelizaci dosavadních předpisů o církevních a náboženských společnostech v ČSSR, zvláště zákon č. 218/49 Sb. o hospodářském zabezpečení církevních a náboženských společností státem a to vládním nařízením provádějícím tento zákon pro jednotlivé církve a náboženské společnosti. Připomíná, že v trestním zákoně, zejména v § 178 – „Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi “nejsou skutkové podstaty trestných činů uvedeny. Očekává, že otázka novelizace základních právních předpisů o církevních a náboženských společnostech v ČSSR bude příslušnými státními orgány přezkoumána a to za účasti zástupců církví a náboženských společností.
Jako věřící občané plně podporujeme podnět Otce kardinála Tomáška ze dne 30. dubna 1986, ve kterém předložil některé zvlášť naléhavé problémy, které je nutno řešit. Zvláště nás však znepokojuje, že na všechna dosavadní písemná podání, učiněná v posledních letech, nedostal vůbec žádnou odpověď, přesto že se obrátil na různé kompetentní státní
orgány! Protože v závěru svého dopisu Otec František kardinál Tomášek připomíná, že
problémy, které ve svém podání uvádí, jsou jen některé a to zvlášť naléhavé, že je však ještě řada problémů dalších, chtěli bychom na ně upozornit. Proto předkládáme ucelené kompletní řešení současného stavu v náboženské oblasti u nás.
1. Základním našim požadavkem je odluka církve od státu, z níž by vyplývalo, že stát se nebude vměšovat do organizace a činnosti církve. Z tohoto základního požadavku vyplývá většina ostatních našich návrhů, i když jejich dodržování by mělo být samozřejmé
i v případě, kdy odluka církve od státu není.
2. Žádáme, aby státní orgány nebránily jmenování nových biskupů. Toto jmenování nových biskupů ať se stane vnitřní záležitostí církve, do níž by stát nezasahoval.
3. Žádáme, aby státní orgány nezasahovaly do jmenování kněží do duchovní správy farností. Všechna organizační opatření v této věci ať jsou převedena do sféry vnitřních záležitostí církevních.
4. Žádáme, aby státní orgány nezasahovaly do výběru a neurčovaly počet uchazečů studia na teologických fakultách a rovněž, aby nezasahovaly do výběru vyučujících.
5. Žádáme obnovení CM (Cyrilometodějské) bohoslovecké fakulty v Olomouci.
6. Žádáme zavedení trvalého jáhenství podle rozhodnutí papeže Pavla VI ze dne 18. června 1967 pod názvem: „Všeobecné zásady o trvalém diakonátu“ který se má zavést v latinské církvi.
7. Žádáme, aby byla obnovena činnost všech dosavadních mužských i ženských řeholních společností včetně přijímání nových členů, jako je to i v sousední NDR, Polsku a jinde.
8. Žádáme, aby bylo uznáno právo věřících vytvářet volná laická náboženská společenství, která jako neformální komunita různého věkového a sociálního složení usměrňovaná knězem, podle koncilního „Dekretu o laicích“, sloužící duchovnímu růstu jejich členů. Tato společenství existují u katolických křesťanů jak v západních zemích, tak i např. v NDR (Německá demokratická republika), Polsku a v Maďarsku.
9. Žádáme, aby vyučování náboženství se konalo i mimo školu, buď v církevním prostoru na faře, v kostele nebo v jiných budovách. Aby bylo převedeno do vnitřních věcí církevních. Přihlášky dětí k vyučování ať se podávají farnímu úřadu a rozsah vyučování, rozdělení dětí ať provede na návrh duchovního správce místní ordinář.
10. Žádáme, aby bylo dovoleno navštěvovat kněžím vězení a nemocnice, když si to pacienti, vězni nebo jejich příbuzní přejí, ale i na základě vlastního přání kněze. Umožnit náboženské obřady ve věznicích a nemocnicích. Dovolit věřícím ve výkonu trestu nosit kříže a další náboženské symboly a také mít u sebe náboženskou literaturu. Umožnit jim zpověď a duchovní rozhovory s kněžími.
11. Žádáme souhlas ke konání exercicií neboli duchovních cvičení pro laiky i kněze.
12. Žádáme, aby každé farní společenství u nás mohlo mít farní radu, jako je to i u jiných
církví a v jiných státech, v níž by laici byli nápomocni kněžím, aby se společně pomáhaly
řešit problémy farnosti a také proto, aby se mohla racionalizovat duchovní správa.
13. Žádáme možnost vzájemného styku s křesťanskými organizacemi v celém světě podle vlastního výběru.
14. Žádáme, aby věřícím občanům bylo umožněno organizování a účast, ať již samostatně nebo společně i na poutní místa v zahraničí.
15. Žádáme, aby věřícím občanům byly v plném rozsahu zabezpečeny náboženské publikace podle skutečných potřeb věřících. Umožnit založení náboženských nakladatelství pod vedením církevních představitelů, povolit vydávání náboženských časopisů různého zaměření, povolit otevření veřejných knihoven a čítáren s náboženskou literaturou.
16. Žádáme, aby různé opisování a rozšiřování náboženských textů nebylo považováno za nedovolené podnikání nebo jiný trestný čin, nebo přečin.
17. Žádáme možnost odebírání náboženské literatury ze zahraničí podle zájmů a potřeb věřících. Proto žádáme, aby tato literatura nebyla celními orgány zabavována.
18. Žádáme právo na pořad v rozhlase a televizi po dohodě se Sborem ordinářů ČSR nebo později s předsedou biskupské konference.
19. Žádáme, aby bylo zamezeno záměrné rušení vatikánského rozhlasu v české a slovenské řeči a také vysílání mše sv. v české a slovenské řeči vysílané každou neděli rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa.
20. Žádáme, aby byla dovolena nejen ateistická propaganda, ale aby bylo dovoleno a umožněno i veřejné šíření křesťanského učení, jak duchovními osobami, tak i laiky. Proto také žádáme, tak jako je využívaným právem marxistů a jiných ateistů kritické hodnocení náboženství a církví, tak aby byla dána stejná možnost křesťanům a jiným občanům, aby i oni ve svých publikacích a veřejném životě mohli podrobit kritickému hodnocení učení marxismu-leninismu a aby tato činnost nebyla posuzována jako nějaký trestný čin.
21. Žádáme, aby byly vráceny zabrané církevní budovy, které se z vlastních prostředků pořídili věřící občané a které jsou potřebné pro činnost církve, včetně budov na poutních místech, exercičních domů, budov bohosloveckých fakult, zabraných budov řeholních společností i s příslušenstvím a ostatního majetku k užívaní pro účely uvedené v Kodexu kanonického práva (C 1254 § 1, 2)
22. Žádáme, aby byla umožněna stavba nových kostelů, tam kde je jich potřeba.
23. Žádáme zamezení svévolného odstraňování křížů, soch, kapliček a jiných náboženských a kulturních památek po našich předcích z návsí, cest, měst a jiných míst.
24. Žádáme, aby pravomoc církevních tajemníků byla vymezena na základě marxistické
zásady, že „Církve se musí stát svobodnými na státní moci, nezávislými spolky občanů stejného smýšlení.“ Z tohoto důvodu ať je z pravomoci církevních tajemníků vyčleněna pravomoc zasahovat do jmenování, přeložení i výkonu činnosti duchovních a zasahovat do všech ostatních věcí, které ve většině demokratických států jsou vnitřní záležitostí církví. Nejlépe by však bylo, kdyby tato funkce byla zrušena.
25. Žádáme urychlenou a důslednou rehabilitaci nezákonně odsouzených kněží, řeholníků a aktivních náboženských laiků.
26. Žádáme zamezení diskriminace věřících křesťanů v zaměstnání, především ve školství.
27. Žádáme, aby věřící občané měli možnost v rámci petičního práva vždy se vyjadřovat k jakýmkoliv problémům, o kterých jsou přesvědčeni, že je jejich morální povinností se k nim vyjádřit. Žádáme také, aby za tuto svoji aktivitu pak nebyli obviňováni z nezákonné činnosti a aby jim nebyl petiční materiál zabavován.
28. Žádáme, aby byly zrušeny všechny právní předpisy, které neoprávněně kriminalizují značnou část náboženské činnosti duchovních i laiků.
29. Žádáme doplnění nebo úpravu těchto článků naší dosavadní ústavy.
a) čl. 16 ústavy, ve kterém je uvedeno, že: „Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj, vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého světového názoru, marxismu-leninismu “ nutno pozměnit tak, aby se nebránilo církvi v jejím vlivu v kulturní oblasti, rozvoji vzdělání i vyučování a v její úloze výchovy a výuky i malých dětí.
b) čl. 20 odst. 2) doplnit, aby zněl takto: „Rovnoprávnost všech občanů bez zřetele na
národnost, rasu a náboženství je zaručena,“
c) čl. 24 odst. 3) ve kterém je uvedeno, že: „Veškerá výchova a všechno vyučování jsou založeny na vědeckém světovém názoru ...“ nutno pozměnit v tom smyslu, aby bylo respektováno přání rodičů, aby výchova jejich dětí byla v souladu s jejich náboženským přesvědčením.
d) čl. 8 odst. 1) ve kterém je uvedeno, že: „Všem občanům je zaručena svoboda projevu ve všech oborech života společnosti, zejména také svoboda projevu a tisku “, je nutno doplnit v tom smyslu, aby se zrovnoprávnila protináboženská i náboženská propaganda. Umožnit církvi svobodně využívat všech sdělovacích prostředků.
e) čl. 32 odst. 1) uvádí: “Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoli náboženskou víru nebo být bez vyznání i provádět náboženské úkony.“ Doplnit v tom smyslu, aby svoji víru kněz i laik mohl nejen vyznívat, ale i veřejně šířit.
30. Žádáme také, aby všechny platné zákony a závazné právní předpisy dotýkající se přímo nebo nepřímo náboženské oblasti byly uvedeny do souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jek je uvedeno v čl. 2. tohoto paktu. Jde zvláště o tyto články:
čl. 18 týkající se práva občanů na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
čl. 19 týkající se práva občanů zastávat svůj názor bez překážky.
čl. 20 týkající se zákazu jakékoli národní, rasové a náboženské nenávisti.
čl. 21 uznávající právo občanů na pokojné shromažďování.
čl. 22 uznávající právo občanů na svobodu sdružovat se s jinými.
čl. 26 zakazující jakoukoli diskriminaci podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, politického nebo jiného přesvědčení atd.
čl. 27 uznávající právo etnických, náboženských nebo jazykových menšin na užívání své vlastní kultury, vyznání a projevu svého vlastního náboženství.
31. Žádáme, aby byla utvořena smíšená komise, složená ze zástupců státních orgánů a zástupců katolické církve, včetně laiků, jmenovaných Otcem kardinálem Tomáškem a podobně i se zástupci katolické církve ze Slovenska, která by se našimi návrhy zabývala a je řešila.
V hodnocení současné situace a v námi podporovaných návrzích Otce kardinála Tomáška i v našich dalších návrzích k nápravě dosavadních nedostatků vycházíme z možností, které nám poskytuje naše Ústava, z přijatých a ratifikovaných Helsinských dokumentů a povinnosti státních orgánů dodržovat zásady marxismu-leninismu ve vztahu k náboženství, v nichž je uvedeno:
- každý musí mít volnost vyznávat jakékoli náboženství, nebo nevyznávat žádné náboženství,
- dělat nějaké rozdíly mezi občany pokud jde o jejich práva v souvislosti s náboženským vyznáním je naprosto nepřípustné,
- z oficiálních dokumentů musí být bezpodmínečně odstraněna jakákoli zmínka o tom či onom vyznání občanů,
- církve se musí stát úplně svobodnými, na státní moci nezávislými spolky občanů stejného smýšlení,
- jen důsledné splnění těchto požadavků může skoncovat s hanebnou a prokletou minulostí, kdy církev byla v nevolnické závislosti na státu. (Marx – Engels – Lenin, O ateismu – 1974, str. 137)
Ztotožňujeme se proto také se stanoviskem nynějšího Sv. Otce Jana Pavla II., který ve své encyklice „Vykupitel člověka“ uvádí: „Je proto těžké přijmout třeba i jen z čistě lidského stanoviska, podle něhož pouze ateizmus má občanské právo ve veřejném a společenském životě, zatímco věřící jakoby ze zásady jsou sotva trpěni, a nebo se s nimi jedná jako s občany nižší třídy, či dokonce – ano i to se stalo – jsou zcela zbaveni občanských práv.“ Dále pokračuje: “Přesto však z moci svého úřadu se chci jménem věřících celého světa obrátit na ty, na nichž nějakým způsobem závisí organizace veřejného života. Žádám je snažně, aby respektovali práva náboženství a působení církve. Není to prosba o nějakou výsadu, nýbrž o respektování zásadního práva, jehož uplatňování je jedním ze zásadních měřítek opravdového lidského pokroku v každém režimu společnosti, systému či prostředí.“ Tyto naše návrhy, přání a podněty nelze pokládat za nějaké maximalistické požadavky, ale za nutné potřeby církve, které jsou běžně uplatňované a také dodržované ve všech svobodných demokratických státech ať již s odlukou církví od státu nebo bez ní. K těmto našim návrhům dala podnět důkladná „inventarizace “ všech dosud neřešených nebo dosud nevyřešených problémů mezi státem a katolickou církví, které vznikly po r. 1948 a které dosud přetrvávají. Připomínáme, že v předchozím období našeho samostatného státu po r. 1918 tyto problémy buď vůbec neexistovaly a pokud se nějaké vyskytly, byly vždy vyřešeny k oboustranné spokojenosti. Inspirací pro naši angažovanost v této oblasti vztahu církve se státem jsou nám také směrnice uvedené v encyklice Jana XXIII. PACEM IN TERRIS ve které je uvedeno:
- Autorita je především moc duchovního rázu ... nikdo nemá právo dělat vnitřní nátlak na druhého (str. 24.)
- Veřejná moc tedy může zavazovat ve svědomí pouze tehdy, když její autorita je ve vnitřním vztahu s autoritou Boží a má-li na ní podíl. Moc vládnout je požadavek rázu duchovního a pochází od Boha. Jestliže tedy vládci světů ukládají zákony a poroučejí, co je v rozporu s tímto řádem a tedy i s vůlí Boží, pak jejich příkazy a zákony nemají závaznou sílu pro svědomí občanů, protože více musíme poslouchat Boha nežli lidi ... jeli zákon v rozporu s příkazem rozumu ... přestává být zákonem a stává se spíše činem násilným. (str 25.)
- V dnešní době společné blaho záleží především v tom, aby byla zachována osobní práva a povinnosti občanů. (str. 28.)
· Když tedy nositelé veřejné moci neuznávají nebo porušují práva občanů proviňují se proti povinnostem svého úřadu a nejen to, jejich rozkazy nemají závaznou moc. (str. 29.)
- Základním úkolem veřejné moci je řídit a harmonicky upravovat vztahy lidí, sdružených ve společnosti, a to tak aby jedni, užívajíce svých práv neomezovali jiné v jejich právech. Za druhé, aby nikdo obranou svých práv nepřekážel druhým v plnění jejich povinností a konečně, aby práva všech byla s účinností uchovávána neporušena a byla-li snad porušena, aby se jich občanům znovu dostalo. (str. 30.) V části V. Napomenutí a výzvy věřícím je uvedeno: „Všem lidem dobré vůle připadá složitý úkol: Obnovit vztahy lidského soužití na základě pravdy, spravedlnosti, lásky, svobody ... Jistěže není mnoho takových lidí, kteří si to vzali za svůj životní úkol a kteří si tak získávají opravdu velké zásluhy o lidskou společnost. Jim náleží naše veřejná pochvala, ale též se k nim nese naléhavá výzva, aby vytrvali ve své spásonosné práci. Současně nás utěšuje naděje, že jejich počet poroste a to především z řad katolíků, kteří jsou si vědomi své povinnosti a nechávají se vést láskou. (str. 64.)
Doufáme, že nalezneme u představitelů našeho veřejného života, k nimž se přímo i prostřednictvím svých církevních představitelů obracíme s těmito podněty a návrhy, pochopení a snahu zajistit nám účinným způsobem vnější podmínky pro rozvoj vnitřního života duchovního a zajištění lepší budoucnosti nás všech.
Dáno na první neděli adventní r. 1987, v den zahájení roku Anežky Přemyslovny a v den zahájení velkého díla duchovní obnovy: desetiletou přípravu na Milénium – tisíciletou památku mučednické smrti svatého Vojtěcha, vyhlášené společným pastýřským listem našich biskupů a administrátorů českých a moravských diecézí, k němuž se také my připojujeme a jej plně podporujeme.
Oznámení o zahájení podpisové akce od 1. 1. 1988 za prosazení uvedených návrhů zasláno na generální prokuraturu ČSR doporučeným dopisem ze dne 7. prosince 1987.

Augustin Navrátil *28.12.1928 Lutopecny u Kroměříže, + 2.5.2003 Kroměříž. Truhlář, soukromý rolník, zaměstnanec ČSD (Československé státní dráhy). Od roku 1950 vystupoval proti komunistickému režimu. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Za rok byl hospitalizován na Psychiatrické léčebně s diagnózou Paranoia kverulans a měl omezenou právní způsobilost. Psal dopisy na úřady, kde bránil právo pro sebe i pro druhé. V roce 1985 byl zavřen 5 měsíců ve vazbě a opět na psychiatrii. V roce 1987 vypracoval petici s 31 body, kterou podespalo 600.000 věřících i nevěřících občanů Československé socialistické republiky.

Svatořečena Anežka Česká, Přemyslovna 12. listopadu 1989. Podle "proroctví" bude v Čechách lépe, až bude princezna a  abatyše Anežka prohlášena za svatou. V neděli 12.11.1989 ji v basilice sv. Petra ve Vatikánu svatořečil 265. papež Jan Pavel II. Pouti se zúčastnilo i několik tisíc poutníků z Československa. Kanonizační mši vysílala Československá televize a Československý rozhlas, ale pouze do poloviny. Další část programu byla věnována zasedání ÚV SSM (ústřední výbor Socialistického svazu mládeže), který zasedal v Praze. 5 dní po svatořečení Anežky Přemyslovny uspořádali studenti vzpomínkovou manifestaci v Praze k 50. výročí zavření vysokých škol nacisty a Dne studentů.

Sametová revoluce 17. listopadu 1989. Studenti pražských vysokých škol uspořádali na Albertově vzpomínkovou akci k 50. výročí úmrtí studenta Jana Opletala a zavření vysokých škol nacisty. Akce měla být ukončena u hrobu Karla Hynka Máchy na Vyšehradě. Pak se studentský průvod vydal na Národní třídu, kde byl zastaven speciálími jednotkami VB. Studenti byli surově zmláceni. Ti, kteří byli schopni, se rozešli mezi herce do divadel a oznámli jim co se stalo. Jedním z hlavních vůdců byl Pavel Langer (*1966), student pedagogické fakulty UK a DAMU, dalším byl Martin Mejstřík (*1962), Šimon Pánek (*1967) a Igor Chaun (*1963). Herci a studenti začal stávkovat a rozjeli se po Československu. Burcovali občany k demonstracím, které vyústily do celonárodní stávky 27.11. Sametová revoluce vyvrcholila 29.12. zvolením nového prezidenta republiky Václava Havla.